CAO KE 2023 algemeen verbindend verklaard

Bekijk hier onze laatste nieuwsberichten.

9 maart

Op verzoek van sociale partners in de kunsteducatie heeft de Minister van SZW het besluit genomen om de CAO Kunsteducatie van 10 maart 2023 tot 31 december 2023 algemeen verbindend te verklaren. Dit bericht is op 9 maart 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Door dit besluit zijn de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO Kunsteducatie ook verplicht van toepassing op organisaties die niet zijn aangesloten bij brancheorganisatie Cultuurconnectie, maar die wel vallen onder de werkingssfeer van de CAO.


Werkingssfeer CAO Kunsteducatie
‘De CAO Kunsteducatie is van toepassing op de rechtspersoonlijkheid bezittende, direct of indirect gesubsidieerde privaatrechtelijke organisatie die activiteiten verricht op het terrein van kunsteducatie, waaronder begrepen dansscholen, jeugdtheater scholen en circusscholen.’ (art. 1:2 CAO 2021-2022). Organisaties kunnen in geval van bijzondere omstandigheden ontheffing aanvragen van de CAO Kunsteducatie bij Stichting OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie). Artikel 1:5 van de CAO ziet hierop toe.

Gelijk speelveld
Met deze algemeen verbindend verklaring beogen sociale partners een gelijk speelveld te bewaken in de branche kunsteducatie. Oneigenlijke concurrentie door organisaties maakt het voor onze leden - die allen staan voor goed werkgeverschap - moeilijker om structureel goede cultuureducatie te bieden. Met deze algemeen verbindendverklaring wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden van werknemers onmogelijk.

Tekst verbindend verklaarde CAO Kunsteducatie
De tekst van de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO is gepubliceerd in de Staatscourant van 9 maart 2023, nr. 4771. De tekst van de algemeen verbindend verklaring (a.v.v.) is op deze site als download beschikbaar gesteld. Een enkele CAO-bepaling is niet algemeen verbindend verklaard. Zo is voor het gebruik van de afwijkende ontslagvolgorde voor docenten uit hoofdstuk 13B van de CAO (niet afspiegelen, maar ontslag dáár waar de leegstand zich voordoet), lidmaatschap van de brancheorganisatie vereist. De uitgebreide versie van de CAO Kunsteducatie, zoals die geldt voor leden van Cultuurconnectie (inclusief afwijkende ontslagvolgorde) is te downloaden via deze link.

Verplichte aansluiting PFZW
Naast het verplicht toepassen van de CAO Kunsteducatie is deelname aan Pensioenfonds zorg en welzijn (PFZW) al lange tijd wettelijk verplicht voor alle kunsteducatie-organisaties. Ook wat pensioen betreft is er dus een gelijk speelveld.

Zie ook: CAO Kunsteducatie