Stand van zaken onderhandelingen nieuwe CAO Kunsteducatie en Bibliotheken

9 juli

Sinds begin 2018 voeren wij in opdracht van onze leden onderhandelingen tot een gezamenlijke nieuwe cao voor de branches kunsteducatie en openbare bibliotheken. Dit complexe proces ervaren wij als constructief, er zijn grote stappen gemaakt door alle sociale partners. Wij zijn onze vakbonden AVV en de Kunstenbond zeer dankbaar voor al hun inzet.

In de cao-ledenraadpleging op 5 juni 2019 heeft de cao-delegatie Cultuurconnectie met de leden de actualiteit besproken. Een akkoord tot een nieuwe cao lijkt steeds dichterbij. De leden hebben de cao-delegatie ondersteund bij de gekozen richting.

Finaal voorstel
Inmiddels zijn de sociale partners enkele onderhandelrondes verder. Omdat de beoogde ingangsdatum van de nieuwe cao van 1 juli 2019 nabij was, hebben werkgevers (VOB en Cultuurconnectie) op 19 juni 2019 de gezamenlijke vorderingen in een integraal voorstel gevat met daarin alle nog openstaande punten. Dit voorstel is in tekstvorm verzonden aan alle deelnemende vakbonden, FNV, CNV Connectief, AVV en de Kunstenbond. Werkgevers menen met dit bod een zeer acceptabel, marktconform voorstel te doen aan de bonden.

Tijdspad
Wanneer de vakbonden het voorstel van werkgevers voorleggen aan hun achterban, zouden zij binnen enkele weken met een uitslag kunnen komen. Ook voor werkgevers geldt een termijn waarin we het onderhandelaarsresultaat aan de leden voorleggen. Door de aanstaande zomervakantie is het waarschijnlijk dat de respectievelijke achterbannen pas eind augustus geraadpleegd kunnen worden. Wanneer daarna een definitief cao-akkoord ontstaat moet er vervolgens tussen sociaal partners nog overeenstemming komen over de tekstuele uitwerking in cao-artikelen, een omvangrijke taak. Een definitieve cao-tekst van de nieuwe cao is daarom op zijn vroegst pas eind september te verwachten.

Vanaf 1 juli 2019 is er nu een cao-loze periode ingetreden. De nieuwe gezamenlijke cao zal wanneer hij definitief wordt terugwerkende kracht krijgen vanaf 1 juli 2019.
De bepalingen omtrent de afwijkende ontslagvergoeding voor docenten en de daarmee samenhangende sectorale ontslagcommissie uit de CAO Kunsteducatie zijn in overleg met onze vakbonden verlengd.

Gezamenlijke cao
Met een nieuwe gezamenlijke cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken komen we tegemoet aan de wens van onze multifunctionele organisaties om de verscheidenheid aan toe te passen cao’s te verminderen. Verder vindt er een moderniseringsslag plaats in de cao door het toepassen van hedendaags taalgebruik en de ontwikkeling van een digitaal cao-instrument met verwijzingen naar modellen en wet- en regelgeving. Hierdoor is het eenvoudiger voor een organisatie om meerdere cao’s toe te passen.