Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Op 9 april 2018 is het concept wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (de Wab) in consultatie gebracht. Hiermee zet het kabinet de eerste stap op weg naar invoering van de plannen die in het Regeerakkoord 2017-2021 zijn aangekondigd.

Kern van de Wab is dat het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker wil maken om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. Om dit te bereiken wordt ook de Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal onderdelen aangepast, zoals wijziging van de ketenregeling, wijziging van (de berekening van) de transitievergoeding en invoering van de ‘cumulatieontslaggrond’ (de i-grond). Op 7 november 2018 is de WAB (Kamerstuk 35074) ingediend bij de Tweede Kamer en is nog te downloaden via deze link.

Belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel

  • de (rechts)positie van oproepkrachten wordt versterkt;
  • de ketenregeling wordt verlengd van twee naar drie jaar;
  • het ontslagrecht wordt versoepeld (in combinatie met een mogelijke extra vergoeding voor de werknemer);
  • de transitievergoeding gaat opbouwen vanaf de eerste dag van het dienstverband;
  • de verhoogde opbouw van de transitievergoeding vanaf een dienstverband van tien jaar komt te vervallen;
  • payrollwerkgevers moeten hun werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden als de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever;
  • de hoogte van de WW-premie wordt afhankelijk gemaakt van het soort arbeidscontract dat een werkgever aanbiedt, hoger voor een flexcontract, lager voor een vast contract.

Op 3 december 2018 vond in de vaste commissie voor SZW van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de Wab. Vertegenwoordigers van diverse groepen (wetenschappers, juristen, sectoren en sociale partners) zetten tijdens dit gesprek hun visie uiteen over de Wab.

De leden van de commissie en daarmee de fracties van de Tweede Kamer laten zich via het rondetafelgesprek door een aantal wetenschappers en (praktijk)deskundigen informeren waarna zij een definitief standpunt ten opzichte van het wetsvoorstel zullen innemen. Vervolgens kan dit voor minister Koolmees aanleiding zijn om zijn wetsvoorstel aan te passen.

Er lijkt weinig vertrouwen te zijn dat het wetsvoorstel ook echt voor een nieuwe balans op de arbeidsmarkt gaat zorgen. Daarvoor zijn een parallelle aanpak van de zzp-problematiek en o.a. een verlichting voor werkgevers rondom de loondoorbetaling bij ziekte noodzakelijk. Toch zijn de meeste deskundigen het erover eens dat dit wetsvoorstel een stapje in de goede richting is. Het hele debat is via deze link terug te kijken.