De Wet Milieubeheer in 7 vragen

Duurzaamheid gaat onder andere over goede zorg voor het milieu en deze zorg is als beleid vervat in de Wet Milieubeheer. De Wet Milieubeheer geeft algemene regels voor verschillende onderwerpen, van stoffen en afvalstoffen tot handhaving, openbaarheid van milieugegevens en beroepsmogelijkheden en legt in grote lijnen vast welke wettelijke instrumenten er zijn om het milieu te beschermen en welke uitgangspunten daarvoor gelden. HIT Profit, preferred supplier van Cultuurconnectie, geeft antwoord op zeven vragen ten aanzien van deze wet.

1. Wat is de achtergrond van de Wet Milieubeheer?

In internationale afspraken heeft Nederland zich gecommitteerd om in 2020, 100 Petajoule aan energie te besparen. Het grootste deel van de besparing wil de overheid realiseren via het bedrijfsleven. Voor de uitvoering en handhaving van deze afspraken gebruikt de overheid de Wet Milieubeheer.

2. Wat houdt de Wet Milieubeheer precies in?

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken om aan energiebesparing te doen. Het gaat om organisaties met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of een gasverbruik van meer dan 25.000 m3.

3. Wat vraagt de wet van onze organisatie?

Elke organisatie die in het domein van de Wet Milieubeheer valt, dient alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, te realiseren, tenzij er bedrijfseconomische redenen zijn die een andere keuze rechtvaardigen. Per branche zijn er Erkende Maatregelen vastgesteld, die een ondernemer verplicht dient te onderzoeken.

4. De overheid is eigenaar van ons pand, en beslist over de energie aansluiting. Wat nu?

Juist wanneer de overheid zelf betrokken is, is het raadzaam om conform wetgeving te acteren. De Wet Milieubeheer richt zich op de gebruiker van de energie, niet op de organisatie die dit financiert. Dit komt met name voor bij sport- en culturele organisaties.

5. Hoe voldoen wij aan de wettelijke verplichtingen uit de Wet Milieubeheer?

De wet vraagt van een organisatie om:

  • uw energieverbruik te monitoren;
  • de energiebesparende maatregelen in kaart te brengen;
  • gericht actie te nemen op energiebesparing.

6. Wat kunnen wij de komende tijd verwachten?

De overheid gaat strenger handhaven op de Wet Milieubeheer en organisaties verplicht stellen de energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen, uit te voeren. Organisaties die zich niet aan de afspraken van de Wet Milieubeheer uit het Energieakkoord houden, kunnen een boete krijgen.

7. Hoe kunnen we ons voorbereiden op de Wet Milieubeheer?

Met de HIT Energy Solution helpen wij organisaties die moeten voldoen aan de voorschriften voor energiebesparing in de Wet Milieubeheer. Onze analisten verstrekken jaarlijks een certificaat om aan te tonen dat u voldoet aan de wetgeving. De volgende organisaties maken inmiddels reeds gebruik van de Energy Solution:

  • Stichting Wherelant
  • Cultuurhuis Purmerend
  • Stichting Veldhovense Muziekschool
  • Art4U
  • Stichting Muzerije ’s-Hertogenbosch
  • Kunstencentrum Velsen en Muziekschool Oost Gelderland

Meer weten?

De experts van HIT Profit vertellen u graag meer over de impact van de Wet Milieubeheer. Tijdens een vrijblijvende afspraak lichten zij toe wat de wetgeving inhoudt en hoe u hier mee om kunt gaan. Voor meer informatie kunt u hen bereiken op 013 - 571 99 13 of via servicedesk@hitprofit.nl.  
Kijk ook op de preferred supplier pagina van HIT Profit.