Financiële steun lidmaatschap Cultuurconnectie

Via de Stichting tot steun aan het Volksuniversiteitswerk is er de mogelijkheid voor volksuniversiteiten die lid willen zijn van Cultuurconnectie, maar daarvoor zelf niet de financiële middelen hebben, gebruik te maken van hun financiële steun. Deze regeling is bedoeld voor kleine volksuniversiteiten die zelf (tijdelijk) over onvoldoende financiële middelen beschikken om de contributie van het lidmaatschap van Cultuurconnectie te voldoen. Ter verduidelijking staand hieronder de criteria waaraan moet worden voldaan en de van toepassing zijnde procedure.

Criteria

 • de regeling is bedoeld voor VU’s met een totaal aantal DCU’s tot 7500 op jaarbasis, schooljaar of kalenderjaar;
 • een VU komt in aanmerking voor een bijdrage met een maximum eigen vermogen/reserve van € 15.000,- per balansdatum;
 • het maximum aan te ontvangen bedrag per boekjaar is gelijk aan het maximum te betalen contributiebedrag voor de bij het 1e punt genoemde volksuniversiteiten, bedraagt € 765,- (peiljaar 2017);
 • een volksuniversiteit die voldoet aan de bij de punten 1 en 2 genoemde criteria kan maximaal 3 jaar gebruik maken van de onderhavige regeling. Daarna wordt verondersteld dat de volksuniversiteit zelf voor de contributie zorg kan dragen.

Procedure

 1. de volksuniversiteit dient schriftelijk aanvraag in bij CC;
 2. door indiening en ondertekening aanvraag gaat betreffende volksuniversitei akkoord met de procedure en de voorwaarden;
 3. volksuniversiteit vult tevens (onder voorbehoud van toekenning financiële steun) aanmeldformulier lidmaatschap Cultuurconnectie in en stuurt deze inclusief gevraagde bijlagen mee met de aanvraag tot financiële steun;
  Cultuurconnectie controleert de aanvraag en stelt bij het voldoen aan de criteria schriftelijk advies op voor de Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk over het toe te kennen bedrag;
 4. voornoemde stichting beslist en stelt de betreffende volksuniversitei en Cultuurconnectie hiervan schriftelijk op de hoogte;
 5. voornoemde stichting stelt bedrag beschikbaar aan betreffende volksuniversiteit;
 6. Cultuurconnectie stuurt nota t.b.v. contributie aan betreffende volksuniversiteit;
 7. de volksuniversiteit verplicht zich binnen 14 dagen de ontvangen contributienota aan Cultuurconnectie te voldoen.

Meer weten?

Voor meer informatie over het lidmaatschap van Cultuurconnectie en de mogelijkheden voor tijdelijke contributiefinanciering via Stichting tot steun aan het Volksuniversiteitswerk, kunt u contact opnemen met René de Kok via volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl