Constructieve sfeer gezamenlijke onderhandelingen CAO KE en Openbare Bibliotheken

Het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) en Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK). onderhandelen samen over de nieuwe gezamenlijke cao Openbare bibliotheken en Kunsteducatie die vanaf 1 juli 2019 moet ontstaan. 

Overleg 29 januari 2019

Op 29 januari jongstleden vond het eerste gezamenlijke overleg van 2019 plaats van de cao partijen.

Hilda Vliegenthart (directeur-bestuurder Nieuwe Nobelaer) zorgde voor een zeer gastvrije ontvangst van de cao-partijen in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. De Nieuwe Nobelaer is een Cultuurcentrum met bibliotheek, centrum voor de kunsten, speel-o-theek, poppodium, evenementen en een theater. Na de presentatie van Hilda Vliegenthart over het verleden en de toekomst van de Nieuwe Nobelaer, vertelden Ida Antonisse (OR-voorzitter) en Steffi van Peperstraten (senior bibliotheekmedewerker) over hun ervaringen met het werken in een multifunctionele organisatie. Zij zijn allen trots op wat zij als gecombineerde organisatie te bieden hebben.

Bij aanvang van het overleg brachten partijen elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen van de afgelopen periode en het achterbanoverleg. Conclusie is dat de achterbannen in het algemeen welwillend staan tegenover één cao voor de Openbare Bibliotheken en de sector Kunsteducatie.

Tijdens het cao-overleg kwamen onder andere vergoedingen en toeslagen, de jaarurensystematiek en de gedragscode aan de orde. Voor een aantal van deze onderwerpen is een tekst voor de nieuwe cao vastgesteld. Voor andere onderwerpen gaan werkgroepen nieuwe tekstvoorstellen maken of nader onderzoek doen. Deze acties worden gezamenlijk en in goede harmonie door werkgevers- en werknemerspartijen opgepakt. Het is te vroeg om gedetailleerde informatie hierover met de achterbannen te delen. Voor het overleg op 21 februari 2019 werden zowel de resultaten van hun acties als andere onderwerpen uit de nieuwe cao geagendeerd.

Overleg 21 februari 2019

Op 21 februari jongstleden zijn de cao partijen weer bij elkaar gekomen bij Babel in Den Bosch. Het gezamenlijke overleg van het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) en Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) heeft goede stappen gezet richting een nieuwe cao.

Nan van Schendel (directeur-bestuurder Babel) heette iedereen hartelijk welkom bij de multifunctionele organisatie Babel. Vanaf 1 januari 2019 zijn de Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o., Muzerije en Bureau Babel officieel samen als gefuseerde organisatie onder de naam Babel. Nan benadrukte dat zij een groot voorstander is van een nieuwe CAO KE en OB zodat werknemers uit verschillende disciplines zonder belemmeringen met elkaar kunnen werken. ‘Gelijk werk, gelijk loon’ draagt daaraan bij. Aan een minimum cao hecht Babel veel waarde omdat dit de organisatie ruimte geeft en slagvaardiger maakt.

Om de datum van een nieuwe cao per 1 juli te halen, zijn afspraken gemaakt om het onderhandelingsproces te versnellen. Door het overleg in een workshop-vorm te gieten kunnen standpunten beter en sneller uitgewisseld worden. Tijdens het overleg van 21 februari is hiermee naar tevredenheid geëxperimenteerd. Ook gaan werkgroepen buiten het gezamenlijk overleg specifieke onderwerpen voorbereiden. Met het laatste overleg is onder andere resultaat bereikt over de toekenning van periodieken, de beoordelingsregeling, vakantie en verlof. Het volgende overleg vindt plaats op 21 maart 2019.

Meer weten?

Cultuurconnectie houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u tussentijdse vragen? Mail deze dan naar cao@cultuurconnectie.nl.