Mazars seminar VPB

Op 5 februari 2019 gaf preferred supplier Mazars een seminar over vennootschaps- en omzetbelasting voor stichtingen en verenigingen. De bijeenkomst werd goed bezocht en door de deelnemers als bijzonder nuttig ervaren. Mazars maakte voor iedereen die niet aanwezig kon zijn onderstaande samenvatting.

Voor de vennootschapsbelasting is van belang dat een stichting of vereniging belastingplichtig is voor zover een onderneming wordt gedreven. Van het drijven van een onderneming is sprake:

  • als er een organisatie van arbeid en kapitaal is;
  • die deelneemt aan het economisch verkeer;
  • met het oogmerk winst te behalen.

Hierbij is van belang dat een organisatie van arbeid en kapitaal al snel aanwezig wordt geacht. De deelname aan het economisch verkeer is van toepassing als je niet uitsluitend voor een eigen beperkte groep handelt. Bij het winstoogmerk gaat het niet om de doelstelling, maar op de feitelijke situatie. Het opnemen van het ontbreken van een winststreven in de statuten helpt dus niet.

Van belang is te beseffen dat subsidies in principe tot de te belasten winst behoren. Dit kan anders zijn als in de subsidievoorwaarden zeer strikte voorwaarden zijn opgenomen en bijvoorbeeld een terugbetalingsverplichting als de subsidie niet is aangewend volgens de voorwaarden.

Voor stichtingen en verenigingen geldt een vrijstelling van vennootschapsbelastingplicht als de jaarlijkse winst maximaal € 15.000 per jaar of € 75.000 per vijf jaar bedraagt. Ook is de zogenoemde fictieve loonkostenaftrek wellicht van belang. Voor een ANBI die gebruik maakt van vrijwilligers, kunnen toch loonkosten ten laste van de te belasten winst worden gebracht. Hiervoor gelden (beperkte) administratieve verplichtingen die we graag toelichten.

De afgelopen jaren zien we dat de Belastingdienst meer aandacht krijgt voor de belastingplicht voor stichtingen en verenigingen. De kans dat de fiscus op een gegeven moment “aan de deur klopt” is groter dan een jaar of vijf geleden. Als geconcludeerd wordt dat sprake is van belastingplicht, kan de Belastingdienst tot vijf jaar terug navorderingsaanslagen, met boete en belastingrente opleggen. Een belastingplichtige is verplicht zelf om een biljet te vragen als ze verwacht belastingplichtig te zijn. We hebben afgelopen dinsdag het advies gegeven zelf initiatief te nemen bij een vermoeden van belastingplicht. Over het algemeen is de onderhandelingspositie over het moment van ontstaan van belastingplicht, de nog in te dienen aangiften en de boete dan beter.

Powerpointpresentatie

Exclusief voor leden van Cultuurconnectie is de powerpointpresentatie van het seminar van Mazars te downloaden van het besloten Ledennet via deze link.