BNVU-archief krijgt nieuw onderkomen

Sinds het samengaan in 2015 van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) in Cultuurconnectie, is de branchevereniging als rechtsopvolger ook eigenaar geworden van het BNVU-archief. Het archief van de BNVU geeft een goed beeld van (non-formele) volwasseneneducatie in de periode van 1918 tot 2015 en is nauw verbonden met algemeen sociaal maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland in de afgelopen 100 jaar. Deze betekenis werd onderschreven door het besluit van het Noord-Hollands Archief om het BNVU-archief op te nemen in hun collectie. De overdracht van het BNVU-archief naar het Noord-Hollands Archief is per 1 februari 2019 gerealiseerd.

Historie

De Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) is in 1918 opgericht als overkoepelende organisatie voor de volksuniversiteiten die sinds 1913 in Nederland werden opgericht. Per 1 januari 2015 is de BNVU samen met Kunstconnectie opgegaan in Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk.

Archief

Het BNVU-archief beslaat zo’n 25 strekkende meter en bestaat uit verslagen van bestuurs- en ledenvergaderingen, rapporten en verslagen over samenwerking, beleidsnotities en fotomateriaal; dit alles geeft een historisch beeld van het volksuniversiteitswerk in deze bijna 100 jaar.

Enkele voorbeelden op rij:

  • ontwikkelingen op het gebied van de ‘éducation permanente’ (het ‘leven-lang-leren’ van nu), het ontstaan van het vormings- en ontwikkelingswerk, de rol en betekenis van de Kaderwet Welzijn en de Kaderwet Volwasseneneducatie;
  • de Open School, de ‘Voscursussen’, de eerste cursussen Nederlands aan anderstaligen en alle andere trajecten voor gastarbeiders tot aan de huidige inburgeringscursussen;
  • de ontwikkeling van het vreemde talenonderwijs;
  • het ontstaan van het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO);
  • de RVU (Radio VolksUniversiteit);
  • de ontwikkeling van creatieve en ambachtelijke cursussen;
  • het ontstaan van de ROC’s;
  • de relatie met de bibliotheken en de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

Nieuw onderkomen

Het BNVU-archief was jarenlang opgeslagen bij Volksuniversiteit Den Haag. Door de verhuizing van de Haagse Volksuniversiteit (medio juli 2018) werd de vraag actueel of en hoe het archief ondergebracht zou kunnen worden, zodanig dat het beschikbaar en toegankelijk zou kunnen komen voor toekomstig onderzoek en raadpleging. Om het archief goed tot zijn recht te laten komen, waren er nog een aantal bewerkingsslagen noodzakelijk, met name met betrekking tot de materiële verzorging alsmede de (digitale) ontsluiting. Met steun van enkele volksuniversiteiten, stichting tot Steun Volksuniversiteitswerk, Stichting ter Bevordering Volksuniversiteitswerk en Cultuurconnectie is het archief per 1 februari 2019 officieel overgedragen aan het Noord-Hollands Archief, die deze bewerkingen gaat uitvoeren. Wanneer dit voltooid is, is er een publieksvriendelijke inventaris en is het archief toegankelijk voor onderzoekers die de inventaris via internet kunnen raadplegen en kunnen reserveren voor inzage op de studiezaal. Het archief zal duurzaam bewaard worden zodat het ook in de verre toekomst geraadpleegd kan worden.

Links