Vervolg Arbeidsmarktagenda voortvarend opgepakt

De Federatie Cultuur (FC) en de Kunstenbond, werken namens de sociale partners, in samenspraak met de Regiegroep Arbeidsmarktagenda, aan de oprichting van een platform met ondersteunend bureau voor de uitvoering en borging van de Arbeidsmarktagenda, met als werktitel Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PACCT).

De minister van OCW heeft tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda haar voorkeur uitgesproken dat er één geluid, althans een eenduidig geluid uit de sector komt als het om de behartiging van belangen gaat. Aan ons de uitdaging om structureel vorm te geven aan de dialoog tussen sociale partners en aan het gesprek met overheden. In dat kader moeten we ook tot een duurzame organisatie van de sector komen. De Raad voor Cultuur spreekt zich in zijn recente advies "Cultuur Dichtbij, Dichtbij Cultuur" in dezelfde zin uit.

Cultuurconnectie is, als vertegenwoordiger van de FC, samen met de Kunstenbond initiatiefnemer van het PACCT, dat de onderwerpen uit de Arbeidsmarktagenda verder brengt en borgt. Het PACCT moet zorgen voor een nog bredere vertegenwoordiging van de sector, onder meer in contacten met de overheid. Ook wordt in het PACCT gewerkt aan het eerste concept van een zogenaamd Sociaal Arrangement en aan convenanten met de diverse betrokken overheden. Met de minister van OCW wordt zeer binnenkort overlegd over een voorstel voor een gestructureerde sociale dialoog en de vormgeving van een sociaal arrangement.

Evert Verhulp, tot nu toe voorzitter van de Regiegroep zal zijn voorzitterschap neerleggen. Voorlopig zal Erik Akkermans optreden als kwartiermaker voor het platform en als waarnemend voorzitter. In overleg met de voorzitter van de SER en met de minister zal een nieuwe voorzitter worden gezocht.

Van de minister vraagt de Regiegroep onder meer dat zij het toepassen van de Fair Practice Code als een duidelijke eis zal stellen in de subsidievoorwaarden voor de komende cultuurnotaperiode. ‘En daarom ook is het gewenst dat het kabinet, conform de motie Ellemeet/Asscher, de mogelijkheid schept tot dwingende collectieve afspraken’, aldus de brief.
Lees de volledige brief aan de minister.

Meer informatie over de arbeidsmarkagenda: www.arbeidsmarktagenda.cc.