Nieuwsflits Cultuurconnectie

Achterbanraadplegingen Cao Kunsteducatie – Openbare Bibliotheken
 


Beste {heermevrouw} {achternaam},

Met deze nieuwflits informeren wij u over de actuele stand van zaken van de onderhandelingen over de beoogde nieuwe gezamenlijke Cao Kunsteducatie - Openbare Bibliotheken.

Zoals eerder bericht, in onze nieuwsbrief van 29 oktober 2019, hebben de leden van de werkgeversorganisaties Cultuurconnectie en Vereniging van Openbare Bibliotheken op 29 oktober jongstleden ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao Kunsteducatie – Openbare Bibliotheken. 

De inhoud van het cao-onderhandelingsresultaat werd op 3 oktober jongstleden aan de achterbannen van de bonden voorgelegd, inclusief een toelichting.

Op dinsdag 5 november jongstleden zijn vervolgens alle cao-partijen van de Openbare Bibliotheken (OB) en Kunsteducatie (KE) bij elkaar geweest. De bijeenkomst was bedoeld om met elkaar te delen hoe de achterbannen van de betrokken partijen hebben gereageerd op het voorliggende onderhandelingsresultaat.

Stemmingsresultaten bonden

De leden van de Kunstenbond en Alternatief voor Vakbond hebben met een grote meerderheid ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat.

Bij de FNV aan bibliotheekzijde heeft helaas een meerderheid tegen het resultaat gestemd.

De CNV-achterban wordt de komende weken nog geraadpleegd. Er heeft onder hun leden een stemming plaatsgevonden waarvan de uitslag verdeeld is. Deze stemming was echter niet op basis van het definitieve onderhandelingsresultaat, waarin de onregelmatigheidstoeslag op zondag voor de zittende medewerkers is gecontinueerd; een grote laatste tegemoetkoming van werkgeverszijde. Eind november horen partijen of de CNV kan instemmen of niet.

Hoe verder?

Werkgevers kunnen niet verder onderhandelen over onderdelen van het bereikte onderhandelingsresultaat. In het bod is tegemoet gekomen aan de wensen van de vakbonden over onregelmatigheidstoeslag voor medewerkers aan de bibliotheekzijde. Met de afwijzing van FNV-zijde staat in ieder geval de loonsverhoging per 1 januari 2020 van 3% onder druk. We hopen dat de OB-vakbonden inzien dat dit resultaat voor werkgevers het uiterste bod is en dat zij alsnog zullen instemmen.

Zodra er ontwikkelingen zijn, brengen we u daar uiteraard van op de hoogte. Ons streven is onze leden zo spoedig mogelijk uitsluitsel te kunnen geven of de loonsverhoging per 1 januari aanstaande moet worden doorgevoerd.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u zich richten tot Anne Marie ’t Hart, hoofd beleidszaken van Cultuurconnectie, via a.thart@cultuurcultuurconnectie.nl.


Met vriendelijke groet,Jan Brands
Directeur Cultuurconnectie

PS. Leden van Cultuurconnectie ontvangen op korte termijn nog een uitgebreide Ledenbrief.