Bericht van Jan Brands

Utrecht, 7 april 2020


Beste branchegenoten, beste lezers,

In de hoop dat het met jullie gezondheid en die van jullie naasten goed gaat, hierbij een persoonlijke update over de meest recente stand van zaken in deze roerige corona-tijden.

Het bureau van Cultuurconnectie krijgt veel vragen binnen over zeer uiteenlopende kwesties, momenteel nagenoeg alle gerelateerd aan de coronacrisis. Over restitutiebeleid, hoe om te gaan met zzp’ers, wat te doen in aanloop naar de komende periode, et cetera. We houden als Cultuurconnectie iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van de zaken die voor jullie, jullie organisaties en de branche in zijn geheel relevant zijn. Deze informatievoorziening doen we zo compleet mogelijk, maar wel met gepaste terughoudendheid. Pas wanneer er daadwerkelijk besluiten genomen of maatregelen afgekondigd zijn, informeren we jullie zo snel als mogelijk per ledenbrief (alleen voor leden), nieuwsbrief en/of nieuwsflits (branchebreed) en passen we onze speciale corona-microsite aan. Dat betekent dat we niet direct alles waar we in lobby-activiteiten achter de schermen mee bezig zijn, openbaar kunnen en zullen maken. Soms zie ik buiten onze organisatie berichten voorbij komen die niet stroken met de werkelijkheid of te ver voor de troepen uitlopen. Soms geeft dat valse hoop, ook bij onze leden, en in voorkomende gevallen hindert dat zelfs het proces om te komen tot een echte oplossing. Dat vind ik persoonlijk erg jammer. Sommige leden hebben bijvoorbeeld gevraagd om het uitvaardigen van een branchebrede maatregel ten aanzien van restitutie. Die maatregel is er niet en onze consistente lijn is dat het gezond verstand moet regeren. Wij informeren steeds wat de verantwoorde en juridisch houdbare positie is die je als organisatie kunt innemen, maar voor het beleid dat jullie hierop voeren is jullie eigen uitgangspositie het meest bepalend. Dus: wat staat er in de algemene voorwaarden, hoe bind je je afnemers op de meest toekomstbestendige manier, hoe ga je met het onderwijs op afstand om? Dat is aan eenieder in de eigen situatie om te bepalen, niet aan de branchevereniging of anderen om dwingend voor te schrijven of op te leggen. Uiteraard denken wij in voorkomende specifieke gevallen mee, dat spreekt voor zich.

Waar zijn we allemaal mee bezig?
Op alle daartoe mogelijke én geëigende plaatsen -via de taskforce van OCW waar Cultuurconnectie in zit, of rechtstreeks bij de andere departementen (EZK, SZW), of bij de andere overheidslagen zoals provincies en gemeenten (IPO en VNG), of in samenwerking met MKB Nederland, of de Federatie Cultuur- stellen we de juiste vragen, geven we de noodzakelijke relevante informatie en werken we samen aan oplossingen, zoals bij voorstellen over de invulling van de NOW (werktijdverkorting) maatregel. Subsidie telt nu mee voor de omzetbepaling, dat willen we graag anders zien. Omzetverlies wordt bekeken per concern, dat is een knelpunt voor onze achterban, en ook het niet doorbetalen van zzp’ers onder deze regeling is een gemis. En over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) willen we graag een duidelijke toezegging van EZK dat subsidie niet meetelt en anders graag bevestigd krijgen van de overheid dat culturele organisaties vallen onder de vrijstelling van de de-minimisverordening. Ook over de SBI-codes hebben we vragen gesteld. Codes passen niet, zoals bij volksuniversiteiten (educatie) of getroffen sectoren vallen niet onder de maatregel. En kan de concern-eis niet worden losgelaten voor multifunctionele organisaties? Ook roepen we de minister van OCW op om scholen te verzoeken projecten in de cultuureducatie niet stop te zetten en gemeenten te vragen te blijven meefinancieren. En dat is bij lange na geen volledige opsomming, we werken ook aan een soepel beleid ten aanzien van restitutie en we geven input op een pakket aan steunmaatregelen voor onze sector…

En ook zijn we al bezig met zaken voor te bereiden voor het moment dat de crisismaatregelen versoepeld zullen gaan worden. We hebben als een van de eerste branches in Nederland een protocol opgesteld dat nu ter beoordeling aan het ministerie van EZK gestuurd is en wat voorzien zal moeten worden van een RIVM goedkeuring.
Kortom, we zijn hard aan het werk om onze branche met zo min mogelijk schade door deze coronacrisis heen te krijgen en voor te bereiden op wat daarna komen gaat. Mis je nog iets? Laat het ons weten, want wellicht zijn we daar al hard voor aan het werk of pakken we het nog op. Heel veel sterkte en wijsheid gewenst, blijf gezond!


Jan Brands
Directeur Cultuurconnectie