Nieuwsflits COVID-19 #17, 8 mei 2020

INFORMATIE: statusupdate richtlijnen voor de branche kunst- en cultuureducatie
 
COVID-19_composite_17


Beste lezer,

Helaas hebben we tot op heden de antwoorden op de door ons gestelde vragen nog niet van het ministerie van OCW ontvangen. Uiteraard is de belangrijkste vraag: wanneer kunnen de centra voor de kunsten, muziekscholen en volksuniversiteiten weer open? De minister houdt voorlopig vast aan de datum van 1 juni waarop culturele instellingen voor maximaal 30 personen weer open mogen (als het kabinet daarvoor groen licht geeft) en dat strookt niet met de opvatting van Cultuurconnectie dat er sneller zaken weer opgepakt kunnen worden. Voert de minister regie? Of coördineert zij de willekeur die er ontstaat door de individuele invulling (lees: goed- of afkeuring van opening) van de diverse voorzitters van de veiligheidsregio’s? Sommige veiligheidsregio’s laten openstelling wel toe, andere niet. Kan de minister een signaal afgeven aan de gezamenlijk veiligheidsregio’s dat de branche weer open mag?

Er is in de ogen van Cultuurconnectie namelijk meer mogelijk dan nu het geval lijkt. Uit de brief van 6 mei 2020 die coördinerend minister van VWS, Hugo de Jonge, over de stand van zaken COVID-19 naar de Tweede Kamer stuurde valt op te tekenen:

“Niet voor alle sectoren geldt dat zij afhankelijk zijn van besluiten van het kabinet over de te versoepelen maatregelen. Tal van sectoren die vallen binnen de bevoegdheid van de veiligheidsregio’s of die autonoom kunnen beslissen tot openstelling, werken al volgens aangepaste richtlijnen in de anderhalve meter samenleving of bereiden deze voor. Te denken valt aan winkels, natuurparken, zwemgelegenheden, vakantieparken met individuele sanitaire voorzieningen en de rechtspraak. Belangrijk is dat openstelling van deze sectoren beheerst en georganiseerd gebeurt om het beroep op de openbare ruimte en mobiliteit te beheersen.


De veiligheidsregio en/of gemeenten maken hierover concrete afspraken met deze sectoren. Ook dienen de sectoren de algemene hygiënemaatregelen van het kabinet, zoals de anderhalve meter maatregel, in acht te nemen, te implementeren en te handhaven. We hebben deze sectoren gevraagd protocollen op te stellen, die gaan over veilig werken en samenleven en werkwijzen bevatten gericht op afstand houden, hygiëne en bescherming. Protocollen hebben zelf geen juridische status, maar zijn een uitwerking voor de werkvloer. De sector stelt zelf een protocol op voor de eigen werksituatie. Het toezicht op naleving van het protocol ligt binnen de sector. Een bedrijf of instelling moet zelf zijn medewerkers en bezoekers informeren over het protocol.”

De redeneerlijn dat de veiligheidsregio autonoom kan beslissen over openstelling en dat de branche beschikt over een dergelijk protocol kan volgens ons leiden tot openstelling, wanneer de veiligheidsregio dit besluit. Of deze redenering ook gevolgd wordt door OCW is zoals gezegd nog onduidelijk.

Positief nieuws uit dezelfde brief is dat de wekelijkse bijeenkomsten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen voor kinderen tot en met 18 jaar zijn toegestaan onder de dezelfde voorwaarden als sport. Dat betekent dat in de buitenlucht op gecontroleerde wijze met cultuureducatie bezig zijn, mag voor deze groep.

Verder is het goed te weten dat er vandaag, 8 mei, nader overleg is gevoerd over de branchespecifieke aanvulling op het protocol. Vandaag wordt alle input verzameld en die wordt dit weekend verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid zal de eerste versie aankomende maandag, 11 mei, gereed zijn. Wij houden u hierover vanzelfsprekend op de hoogte per Nieuwsflits en via de informatiepagina op onze microsite.