Oproep netwerk gecombineerde instellingen

Onderstaande oproep om aan te sluiten bij het netwerk gecombineerde instellingen, is gedateerd op 6 oktober 2021.

Beste collega,

De culturele en educatieve sector is flink in beweging. Eén van de gevolgen is dat er lokaal steeds meer gecombineerde instellingen ontstaan. Vaak gaat het hierbij om een combinatie van een bibliotheek, met een centrum voor de kunsten, soms nog uitgebreid met een volksuniversiteit, bijvoorbeeld theater, museum, filmhuis, erfgoedinstelling of onderwijsbureau.

Deze gecombineerde culturele instellingen zijn soms voortgekomen uit bestuurlijke fusies, maar bestaan ook gewoon als dakdeler binnen een multifunctionele accommodatie. In Bibliotheekblad Nr. 5 van 2021 stond er recent nog een artikel over, genaamd ‘De Standalone bibliotheek verliest terrein’.

Andere dynamiek, andere uitdagingen

Gecombineerde culturele instellingen kennen een andere dynamiek en uitdagingen dan enkelvoudige organisaties. Beginnend met het gebrek aan een gezamenlijke cao zijn er voor gecombineerde culturele instellingen uitdagingen variërend van BTW tot benchmarking, branche- en sectorondersteuning tot het meten van maatschappelijke meerwaarde. En het meenemen van overheid, politiek en stakeholders in het succes en meerwaarde van gecombineerde culturele instellingen. Naast deze uitdagingen kenmerken gecombineerde instellingen zich juist door hun mogelijkheden om breder invulling te geven aan maatschappelijke opgaven zoals laaggeletterdheid, leven lang ontwikkelen of cultuureducatie en -participatie. Kortom, de integratie van functies op lokaal niveau gaat (nog) niet gepaard met een integratie op provinciaal of landelijk niveau.

Om kennis te delen met elkaar en samen hierin op te trekken, vergaderen circa 30 gecombineerde culturele instellingen al sinds 2020 vier keer per jaar met elkaar. In deze vergaderingen wordt kennis gedeeld en uitgewisseld en is er toegewerkt naar een netwerk van gecombineerde culturele instellingen. Dat netwerk is er nu en de volgende stap is het werken aan een gezamenlijke strategische (landelijke) agenda en verdieping op gedeelde thema`s. Rijnbrink ondersteunt dit initiatief. Er zijn in Nederland vele nieuwe gecombineerde culturele instellingen in wording op dit moment. Ook zijn niet alle gecombineerde instellingen op de hoogte van ons initiatief. Vandaar dat we deze oproep plaatsen om hieraan deel te nemen.

Deelnemen?

Deelname staat vrij voor elke culturele instelling of bibliotheek die mee wil vergaderen en mee wil denken. Dus bent u een gecombineerde instelling of zijn er plannen om in de toekomst samen te gaan tot gecombineerde instelling, meld u dan aan voor de vergaderingen door een e-mail te sturen naar georges.elissen@rijnbrink.nl. Uiteraard ook voor vragen naar aanleiding van dit bericht.

Initiatiefnemers

  • Gertjan Endedijk (Nieuwe Veste)
  • Jenny Doest (Rozet, Arnhem)
  • Bert Frölich (Kunstwerk!)
  • Astrid Vrolijk-de Mooij (Stadkamer)
  • Georges Elissen (Rijnbrink)