Aanvullende toelichting OCW

Addendum Nieuwsflits #45

Cultuurconnectie krijgt veel vragen binnen over wat het beleid en de coronanamaatregelen van de overheid voor hen betekent. Zeker na veranderingen - versoepelingen of verzwaringen - neemt die vragenstroom toe. Cultuurconnectie vraagt daarop het ministerie van OCW om opheldering. Omdat de gisteren verzonden Nieuwsflits #45 over cultuureducatie (en in het bijzonder buiten dansen) nog vragen overliet, heeft het ministerie vandaag op ons verzoek opnieuw gereageerd met verdere uitleg.

ATTENTIE: dit artikel is sinds verzending van Nieuwsflits #46 aangepast op basis van nieuw beschikbaar gekomen informatie.
Laatste update: 04.03.2021

Definities

Een contactberoep is in de regelgeving (art. 1.1 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19) gedefinieerd als een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste de veilige afstand te houden tot een klant of patiënt. Het kan hier gaan om beroepen waarbij fysiek contact met de klant noodzakelijk is (zoals bij kappers, zorgverleners, nagelstylisten en sekswerkers) en om beroepen waarbij het voor de beoefenaar van het beroep noodzakelijk is om zich in een afgesloten ruimte te bevinden op beperkte afstand tot de klant (bijvoorbeeld rijinstructeurs).

Publieke plaatsen

Theaters, muziekscholen, centra voor de kunsten, volksuniversiteiten en vergelijkbare locaties zijn publieke plaatsen en die zijn, behoudens enkele uitzonderingen, voorlopig nog gesloten voor publiek (artikel 4.a1). U kunt hier als amateurkunstbeoefenaar niet repeteren, lesgeven of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren. Op openbare plaatsen in de buitenlucht is dit wel toegestaan. Er geldt echter geen verbod voor thuislessen. Voor deze situatie geldt wel het algemeen geldende advies om thuisbezoek te beperken tot 1 persoon per dag.

Jeugdactiviteiten

Voor georganiseerde jeugdactiviteiten (tot en met 17 jaar) geldt, zowel binnen als buiten, een uitzondering op de groepsvorming (art. 3.1, tweede lid, onder b en 3.2, tweede lid, onder a). Binnen is dus alleen mogelijk in besloten plaatsen. (Binnenlocaties zijn echter nog gesloten, zie hierboven red.)

Dansen, sporten en beoefening podiumkunsten

De jeugd (tot en met 17 jaar) mocht al buiten dansen en sporten, waarbij een uitzondering op de groepsvorming (art. 6.2, eerste lid, onder b) en veilige afstand geldt (art. 2.1, eerste lid, onder b). Vanaf volgende week mogen ook jongvolwassenen (18 tot en met 26 jaar) buiten sporten. Dat is wel beperkt tot een sportaccommodatie. Zij hoeven dan ook niet meer de veilige afstand tot elkaar te houden (art. 6.1, tweede lid). In een gemeentelijk park geldt dit niet. Voor de overige volwassenen geldt voor sporten (artikel 6.4, lid a1). De beperking tot twee personen geldt niet voor personen die podiumkunsten beoefenen of acteren (artikel 3.1, tweede lid, onder e).

Verdere toelichting

In de toelichting bij de regelgeving staat dat het bij podiumkunsten gaat om onder andere toneelspelen, dansen en muziek maken. Het gaat hier om het uitoefenen van podiumkunsten of het repeteren daarvoor (culturele uiting) en niet om bijvoorbeeld recreatief dansen in een sportschool of dansen in een discotheek, bar, club of danscafé, omdat die gesloten moeten blijven (artikel 4.4, eerste lid). Bij de beoefening van podiumkunsten gaat het in de eerste plaats om professionals die ten overstaan van publiek, op een podium, podiumkunstenaanbod verzorgen. Voor de toepassing van deze regeling vallen daaronder diegenen die artistiek-inhoudelijk actief en aantoonbaar geïntegreerd zijn in de professionele podiumkunstpraktijk, bijvoorbeeld doordat zij regelmatig optreden op podia die een relevante programmering hebben in het genre of de discipline waarbinnen de professional opereert. Wat betreft het begrip ‘podium’ geldt in dit verband, dat het moet gaan om een voorziening die bestemd of geschikt is voor de presentatie van podiumkunsten, waaronder inbegrepen voorzieningen in scholen, die het naar hun aard mogelijk maken om er podiumkunsten te presenteren. Ten aanzien van personen die buiten de kring vallen van vorenbedoelde professionals in de podiumkunstpraktijk, gaat het om de beoefening van amateurkunst of cultuureducatie waar actieve participatie van de doelgroep centraal staat, in daarvoor gebruikelijke presentatie- of repetitieruimten, bijvoorbeeld van verenigingen of centra voor de kunsten.

Groepsvorming in de buitenlucht voor culturele activiteiten

Voor de groepsvorming buiten, dat wil zeggen op plaatsen waar het niet is toegestaan zich in groepsverband op te houden met meer dan twee personen (uitzondering tot 15 maart 2021), geldt dat voor twee relevante categorieën een uitzondering bestaat:

  • personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden;
  • personen die podiumkunsten beoefenen of acteren.

Er is dus geen wettelijke beperking op groepsgrootte voor culturele activiteiten buiten, maar voor alles geldt dat men zich kan afvragen of het verstandig is om buiten (grote) groepen te laten samenkomen. Het doel van de lockdown-maatregelen is om contacten tot een minimum te beperken en het wordt sterk ontraden om buiten met meerdere personen culturele activiteiten te ondernemen. Tevens kan men zich afvragen welk beeld het in het openbaar bijeenkomen oproept (ook voor de eigen organisatie). Voor wat betreft musical-les, waarbij waarschijnlijk gezongen wordt, is het RIVM advies nog steeds - ook in de buitenlucht - om niet samen te zingen (bron: RIVM, 04.03.2021):
"Op dit moment is de besmettingsgraad in Nederland hoog (~5.000 nieuwe besmettingen per dag). Bij deze besmettingsgraad wordt de kans te groot gevonden dat een besmettelijke persoon meedoet aan een koorrepetitie en daarmee (vele) anderen kan besmetten. Om die reden heeft het OMT geadviseerd om niet te zingen in groepsverband totdat het risiconiveau gedaald is naar het niveau ‘waakzaam’ (minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag). Voor kinderen t/m 12 jaar kan een uitzondering gemaakt worden."


Bron: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.