Cultuurconnectie in actie

Wat doen wij voor en achter de schermen?

Cultuurconnectie heeft in corona-tijd haar lobby en belangenbehartiging voor onze branches en hun afnemers en cursisten flink opgeschroefd. Dat doen we zelfstandig, maar vaak - voor een nog krachtiger signaal - in coalities. We bieden ons als solide partner aan, denken creatief mee en dragen oplossingen aan. Hieronder tonen wij u een greep uit de acties die Cultuurconnectie voor u onderneemt.

Solide partner

Cultuurconnectie biedt zich als solide partner aan, denkt creatief mee en draagt oplossingen aan. Dat doen we richting het rijk (Kabinet en Tweede Kamer), departementen (zoals OCW, VWS en SZW), provincies en gemeenten (individueel of via de VNG).

Een paar voorbeelden:

 • We zijn mede-initiërend en dragend partner in 'Cultuur deel je' en 'Zet cultuur op de agenda'. Onder deze vlag worden diverse activiteiten georganiseerd om het belang van cultuureducatie en -participatie onder de aandacht te brengen.
 • We opereren samen met partners, zoals bijvoorbeeld met het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) in de brief ten behoeve van het debat in de Tweede Kamer over het Nationaal Programma Onderwijs.
 • Samen met LKCA, CJP en Kunstbende leveren we input voor en nemen wij deel aan het Deltaplan Jeugd.
 • We werken samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie in het uitwerken van regelingen of extra communicatie (commercial).
 • We trekken samen op met Kunsten ’92, zoals bijvoorbeeld in de handreiking ‘New Creative Deal'.
 • We schrijven samen met de Kunstenbond en AVV een oproep voor gemeenten.
 • We zijn gezamenlijk georganiseerd in de Federatie Cultuur en nemen deel aan de directeurenoverleggen van VNO-NCW en MKB-Nederland.
 • We zijn actief in de Taskforce culturele en creatieve sector en schrijven op deze manier pro-actief mee aan de routekaart van het Kabinet en leveren input voor sneltestbeleid, Fieldlabs en nieuwe testlabs.
 • We participeren met de relevante organisaties en ministeries in de invulling en uitvoering van de diverse steunpakketten.

Alternatieven

Cultuurconnectie denkt en zet zaken op papier zoals voor de alternatieve routekaart (op basis van de motie Dijkhof) van MKB-Nederland, allemaal gericht op perspectief en op heropening. Verder werken we actief aan het richting geven voor herstel:

 • We zetten vol in op heropening, bijvoorbeeld door ons eigen branche-protocol en telkens geactualiseerde aanvullende richtlijnen die in samenwerking met onder andere onze leden, de vakbonden AVV en Kunstenbond, VLS, Koornetwerk Nederland en de KNMO gerealiseerd zijn.
 • We hebben circa 4.000 gratis Zoom-licenties voor docenten uitgegeven, in samenwerking met de Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk en de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK). Tot en met januari zijn er al circa 47.000 sessies (lees: lessen) via deze projecten gehouden en begrijpelijkerwijs nemen die aantallen alleen maar toe.
 • Digitaliseren van het aanbod is nu noodzakelijk, maar lijkt ook (een belangrijk onderdeel van) de toekomst. Het Zoom-project is daarom uitgebreid met een ‘gebruikersgroep zoom’, om daarmee de ‘lessons learned’ bij elkaar brengen, ‘best practices’ te delen en samen te kijken naar de verdere professionalisering. Het Zoom-project helpt niet alleen bij het online lesgeven, maar heeft ook meerwaarde op het vlak van inclusie en integratie van verschillende organisatieonderdelen binnen een (gefuseerde) organisatie.

Onderzoek

Cultuurconnectie draagt, met hulp van onze leden, bij aan onderzoek en informatie, zoals in:

 • de Monitor van de Boekmanstichting;
 • input voor de Corona Gids van de VNG;
 • dataverzameling en -duiding, met behulp van onze eigen ledenenquête en het Kunsteeducatie Analyse Systeem (KAnS).

Informatie, ondersteuning en advies

En behalve belangenbehartiging hebben we ook een uitgebreide en continue informatievoorziening:

 • de corona-microsite (op onze eigen website);
 • nieuwsberichten, -flitsen en -brieven ;
 • online corona-vragenuren, Q&A;
 • we staan verschillende media te woord en zoeken soms zelf actief de communicatie op sociale media;
 • en tot slot zetten we actief in op het bereiken van alle actieve kunstbeoefenaars door de Iktoon-campagne te continueren.

Voor nu danken wij iedereen voor alle steun, deelname, feedback, scherpte, bijdragen, creativiteit en support die dit belangrijke werk mogelijk maken. Wij werken onvermoeibaar door.