CBS rapport “Pilot Aanbod kunst- en cultuureducatie 2015” beschikbaar

In 2015 is het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) mede in samenwerking met Cultuurconnectie een pilot gestart voor de herstart van de statistiek Kunstzinnige Vorming. In 2007 heeft het CBS voor het laatst de statistiek Kunstzinnige Vorming uitgegeven. U vindt het rapport van de pilot hier.

Binnen de pilot is de vragenlijst breder uitgezet dan alleen bij centra voor de kunsten. Een van de doelen van de pilot was een verkenning van het werkveld. De vragenlijst is bij circa 6.600 bedrijven uitgezet. Dit zijn onder andere ook zelfstandigen die zich met kunst- en cultuureducatie bezighouden. De zogenoemde hobbyclubs zijn hierin niet meegenomen.

CBS

Er is onder andere gekeken naar de subsidiestroom. Circa 600 instellingen en zelfstandigen ontvingen subsidie op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Dit is slechts 9 % van het totaal aantal respondenten. Gemeentes waren voornamelijk de verstrekkers van de subsidies. Een derde van de respondenten die subsidie van de gemeente ontvangen, verwacht dat de subsidie komend seizoen lager zal worden of geheel zal verdwijnen.

CBS

Naast het rapport “Pilot Aanbod kunst- en cultuureducatie 2015” heeft het CBS voor Cultuurconnectie de tabel Kerngegevens Kunst/Cultuurconnectie 1991 – 2014 gemaakt. In deze tabel kunnen we zien dat sinds 2007 het aantal instellingen met 55% en het aantal mensjaren personeel met 79% is gedaald. Ook de baten zijn sterk afgenomen, maar ten opzichte van het aantal instellingen is dit weer relatief hoog gebleven. De daling van het aantal instellingen heeft mede te maken met het grote aantal fusies die hebben plaatsgevonden tussen 2007 en 2014.

Beide documenten zijn voor leden van Cultuurconnectie beschikbaar op het Ledennet en op de website van het CBS