Nieuwe bestuursleden Cultuurconnectie stellen zich voor

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 april 2016 zijn er twee bestuursleden, te weten Gertjan Endedijk en Lidewij Verheggen, gekozen. Zij nemen de plek in van oud-bestuursleden Mark Vermin, Volksuniversiteit Den Haag, en Anne Marie Bosman, Volksuniversiteit Baarn. Gertjan en Lidewij stellen zich hier kort voor.

Gertjan Endedijk

Gertjan Endedijk (1956) is in 2012 als directeur-bestuurder gaan werken bij de stichting Nieuwe Veste in Breda. Een net verzelfstandigde organisatie waarin het Centrum voor de Kunsten, de Bibliotheek Breda en de Cultuurwinkel Breda zijn ondergebracht. Een prachtige baan waar hij alle kennis en ervaringen van de afgelopen jaren heel goed kan gebruiken. Dat hij zelf ook nog een fanatieke lezer is, zingt en toneel speelt is een prettige bijkomstigheid.
Deze dynamische tijd vraagt van organisaties in onze branche om op allerlei initiatieven die in de samenleving ontstaan in te spelen. Het combineren van allerlei activiteiten kan alleen maar gerealiseerd worden door je open te stellen voor diverse vormen van samenwerking op lokale, provinciale en landelijke schaal. Ik wil mij als bestuurslid van Cultuurconnectie daar graag voor inzetten.

Lidewij Verheggen

Onlangs heeft Mark Vermin, directeur Volksuniversiteit Den Haag, na 2 bestuurstermijnen afscheid genomen van het bestuur van Cultuurconnectie. Mark heeft bijgedragen aan een stevige verankering van het volksuniversiteitswerk in de samenwerking met Kunstconnectie. Op deze plek wil ik Mark, mede namens alle volksuniversiteiten, dank zeggen voor zijn vele werk. Op de algemene ledenvergadering van Cultuurconnectie op 20 april jongstleden ben ik gekozen als opvolger van Mark in het bestuur van Cultuurconnectie. Sinds 1992 ben ik directeur van Volksuniversiteit Amsterdam. Meen met mijn jarenlange ervaring een rol te kunnen spelen in de versterking van het volksuniversiteitswerk. En er is heel veel te doen. Er vinden veel initiatieven plaats tot samenwerking. Hoe stap je daar als volksuniversiteit in, zodat je wel herkenbaar én zichtbaar blijft? Hoe kunnen wij de expertise en ervaringen van onze brancheorganisatie gebruiken en profiteren van de voordelen van ‘met elkaar zijn wij groter en kunnen wij meer!’. Samen met jullie wil ik mij sterk maken om ons werk weer in de ‘up‘ te krijgen.

Het collegiale overleg, regionaal en/of landelijk, ondersteuning in verdere professionalisering, uitwisseling van ervaringen: de komende tijd zal dat vanuit het bestuur van Cultuurconnectie mijn aandacht hebben. 

Ik sta open voor vragen, suggesties, ideeën en voorstellen: lidewijverheggen@vua-ams.nl