Nieuwe versie CAO Kunsteducatie 2017-2018 ter algemeen verbindend verklaring voorgelegd

Sociale partners in de kunsteducatie hebben de Minister van SZW het besluit voorgelegd om een nieuwe versie van de CAO Kunsteducatie van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 algemeen verbindend te verklaren. Door dit besluit zullen de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO Kunsteducatie ook van toepassing zijn op ondernemingen die niet zijn aangesloten bij Cultuurconnectie, maar die wel vallen onder de werkingssfeer van de nieuwe CAO Kunsteducatie. Deze CAO is al eerder op 10 augustus 2017 algemeen verbindend verklaard, echter nu zijn nog enkele wijzigingen daarin doorgevoerd. Zo is de functie van ‘projectmedewerker’ toegevoegd aan de reeks functies waarvoor een uitzondering op de ketenbepaling geldt en is het loongebouw 2018 toegevoegd.

Uitzonderingen op de ketenregeling tijdelijke contracten

De CAO Kunsteducatie kent als een van de weinigen een afwijking op de ketenbepaling aantal tijdelijke contracten. Naast die van de functie ‘docent’, ‘projectleider’ en ‘project assistent’ is in de nieuwe versie nu ook de functie van ‘projectmedewerker’ toegevoegd (artikel 2:2 CAO). Binnen een periode van maximaal 36 maanden mogen voor deze groepen medewerkers 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten die elkaar opvolgen met een onderbreking van niet meer dan 6 maanden.

Werkingssfeer

De CAO Kunsteducatie is van toepassing op de rechtspersoonlijkheid bezittende, direct of indirect gesubsidieerde privaatrechtelijke organisatie die activiteiten verricht op het terrein van kunsteducatie, niet zijnde een dansschool en/of jeugdtheater (art. 2:1 CAO 2017-2018).

Level playing field

Met deze algemeen verbindend verklaring beogen sociale partners een level playing field te behouden in de branche kunsteducatie. Er zijn zorgen over oneigenlijke concurrentie door organisaties waardoor het voor de leden van Cultuurconnectie moeilijker wordt om structureel goede cultuureducatie te bieden. Deelneming aan pensioenfonds zorg en welzijn (PFZW) is al langer wettelijk verplicht voor alle kunsteducatie organisaties via de Pensioenwet. Zie hiervoor de website van PFZW.

Sectorale Ontslagcommissie Kunsteducatie: afwijken van de afspiegelingsvolgorde

De CAO Kunsteducatie maakt als een van de weinige CAO’s in Nederland gebruik van de wettelijke mogelijkheid tot een afwijkende ontslagvolgorde. Hiertoe is een Sectorale Ontslagcommissie Kunsteducatie (SOK) in het leven geroepen. Voor docenten geldt dat er in gevallen niet hoeft te worden afgespiegeld (in leeftijdsgroepen en vervolgens last in, first out) maar dáár bij díe docent waar de leegstand zich voordoet. CAO-partijen hopen door deze afwijkende ontslagvolgorde te voorkomen dat ontslag van een docent het schuiven van leerlingen met zich meebrengt, hetgeen in de praktijk vaak leidt tot meer opzeggingen. De SOK is per oktober 2016 opgericht en er is een reglement opgesteld dat is verwerkt in art. 13B:2 en Bijlage 5 CAO.

Tekst verbindend verklaarde CAO Kunsteducatie

De tekst van de weldra algemeen verbindend verklaring (a.v.v.) is op de site van Cultuurconnectie als download beschikbaar gesteld. Om technische redenen zijn enkele CAO-bepalingen, die wel voor de leden van Cultuurconnectie zijn overeengekomen, niet algemeen verbindend verklaard; voor leden geldt dus een uitgebreide versie. Leden van Cultuurconnectie kunnen de volledige CAO Kunsteducatie die voor hen geldt vinden op de website én het Ledennet van Cultuurconnectie.

De CAO Kunsteducatie wordt door Cultuurconnectie afgesloten met de vakbonden de Kunstenbond (opvolger van FNV KIEM), de Nederlandse toonkunstenaarsbond (Ntb) en Alternatief voor vakbond (AVV).

CAO partijen