Update bijeenkomsten Cultuurbeleid 2021 OCW

In de zomermaanden heeft het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) in het kader van het project Cultuurbeleid 2021 met vertegenwoordigers en stakeholders van de culturele sector gesproken over de knelpunten en kansen van het cultuurbeleid. Dit gebeurde onder andere tijdens een drietal bijeenkomsten die in samenwerking met de VNG, IPO en G9 waren georganiseerd. Deze gesprekken hebben de knelpunten duidelijker gemaakt, maar ook zijn kansen voor de sector besproken en zijn nieuwe, frisse ideeën geopperd voor oplossingen en het grijpen van die kansen.

OCW heeft geen woordelijk verslag gemaakt, maar heeft een terugkoppeling verspreid om te duiden wat er op de bijeenkomsten is gezegd. Dit document is via deze link te downloaden en zal ook worden gepubliceerd worden op de webpagina van het project.

Vervolgstappen

Vervolgens zal het Ministerie van OCW - vanaf het regeerakkoord tot ongeveer begin 2018 - de ingebrachte punten nader analyseren, mede aan de hand van bekende rapporten en cijfers, zoals de sectoranalyses van de Raad voor Cultuur.

Tot slot zal het Ministerie van OCW samen met de VNG, IPO en G9 advies vragen aan de Raad voor Cultuur over een nieuw beleid. Daaruit zal een voorstel voor nieuw beleid komen, wat opnieuw met vertegenwoordigers van de sector besproken zal worden.

De voortgang van het project zal te volgen zijn op Rijksoverheid.nl, op de webpagina van het project.