Nieuwe CAO Kunsteducatie 2019 - 2021

De CAO Kunsteducatie is van toepassing op alle leden van Cultuurconnectie en hun werknemers, uitgezonderd de volksuniversiteiten. In totaal heeft de vereniging daarmee een bereik van circa 8.000 medewerkers. Organisaties die de CAR-UWO nog toepassen krijgen ontheffing van toepassing.

Definitief akkoord CAO Kunsteducatie & Openbare Bibliotheken

Update: 17 juli 2020

Er is een mijlpaal bereikt in de totstandkoming van de gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken: na een jarenlang onderhandelingsproces door werkgeversorganisaties Cultuurconnectie en VOB met maar liefst vier vakbonden, FNV, CNV, AVV en de Kunstenbond, ligt er op beide cao-tafels een akkoord over dezelfde afspraken. De afspraken zullen de komende maanden worden uitgewerkt naar cao-teksten, waarna de nieuwe gezamenlijke cao dit najaar een feit zal zijn.

Lees meer...

CAO Kunsteducatie 2019-2021 algemeen verbindend verklaard

Update: 5 juni 2020

Op verzoek van sociale partners in de kunsteducatie heeft de Minister van SZW het besluit genomen om de CAO Kunsteducatie van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 algemeen verbindend te verklaren. Dit bericht is op 28 mei 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Door dit besluit zijn de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO Kunsteducatie vanaf de datum van 30 mei 2020 ook verplicht van toepassing op organisaties die niet zijn aangesloten bij brancheorganisatie Cultuurconnectie, maar die wel vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Lees meer in het nieuwsbericht van 5 juni 2020.

CAO Kunsteducatie 1 juli 2019 - 1 juli 2021

Update :4 mei 2020

Cultuurconnectie en de vakbonden Kunstenbond en AVV hebben op 2 april 2020 de definitieve tekst van de ‘tussen-CAO Kunsteducatie 2019-2021’ vastgesteld. De CAO Kunsteducatie heeft een looptijd van twee jaar: vanaf 1 juli 2019 tot 1 juli 2021. De CAO Kunsteducatie is vervolgens op 3 april 2020 aangemeld bij het ministerie van SZW voor Algemeen verbindendverklaring. De ter visie periode loopt af op 22 mei 2020. Bij geen bezwaren van derden zal kort na 22 mei het avv besluit door SZW genomen kunnen worden. Het blijft de wens van Cultuurconnectie een gezamenlijke cao met de Openbare Bibliotheken te sluiten. Er wordt aan bibliotheekzijde nog steeds intensief overleg gevoerd met de vakbonden over bibliotheekspecifieke bepalingen.

De CAO Kunsteducatie 2019-2021 is nu tevens vormgegeven als een interactief PDF-document en deze is te downloaden via deze link.

10 januari 2020


Sociale partners in de branche kunsteducatie Cultuurconnectie (namens werkgevers) en vakbonden Kunstenbond en AVV zijn gekomen tot een akkoord over een tussen-CAO Kunsteducatie. Dit akkoord is door de achterbannen bekrachtigd.


De afgelopen jaren is volop ingezet op een gezamenlijke CAO Kunsteducatie met de Openbare Bibliotheken. Een gezamenlijk akkoord was zeer dichtbij. De vakbonden aan bibliotheekzijde FNV en CNV hebben echter nog meer tijd nodig. Daarom zijn sociale partners in de Kunsteducatie in overleg getreden over een ‘tussen-CAO Kunsteducatie’, om duidelijkheid te verschaffen aan werkgevers en werknemers in deze branche. Over deze CAO is op 16 december 2019 een akkoord bereikt tussen de onderhandelingsdelegatie van Cultuurconnectie en de vakbonden Kunstenbond en AVV. In het akkoord over de tussen-CAO Kunsteducatie wordt op veel punten aangesloten bij de resultaten van de onderhandelingen tot eerdergenoemde gezamenlijke CAO met de Openbare Bibliotheken. De tussen-CAO heeft een looptijd van twee jaar, van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021. De nieuwe CAO bevat twee salarisstijgingen, per 1 januari 2020 3%, en per 1 januari 2021 2%.

Wanneer er alsnog een gezamenlijke CAO met de bibliotheken wordt bereikt zullen er aanvullende afspraken gaan gelden. Deze zijn in een side-letter van het akkoord gevoegd.

De CAO Kunsteducatie is van toepassing op de kunstencentra en muziekscholen in Nederland en heeft een bereik van ca. 6.000 medewerkers.

Zie ook: CAO Kunsteducatie