Aansprakelijkheid

Met regelmaat ontvangen Cultuurconnectie en de Werkgroep ‘branchespecifieke uitwerking protocollen’ vragen van werkgevers, medewerkers en bijvoorbeeld ook huurders over wie nu verantwoordelijk is voor welke acties die moeten worden uitgevoerd in verband met de coronacrisis. In samenwerking met preferred supplier Stadhouders Advocaten geven wij hieronder een kort overzicht van welke meest relevante algemene verantwoordelijkheden behoren bij vijf verschillende hoedanigheden.

Inleiding

Het is niet precies ‘met een schaartje te knippen’ welke persoon of instantie verantwoordelijk is voor een veilige en verantwoorde werkomgeving in tijden van corona. Een aantal zaken kun je in een protocol afspreken, maar lang niet altijd is daarin duidelijk geregeld wie verantwoordelijk is voor welke actie of onderdeel van een procedure. Vaak is ook sprake van een schakel van activiteiten waarbij verantwoordelijkheden bij meerdere personen kunnen liggen. Omdat elke situatie anders is, is het belangrijk om in onderling overleg af te spreken wie welke taken op zich neemt. Vaak liggen er al afspraken over de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving, bijvoorbeeld in een schriftelijke overeenkomst zoals een arbeidscontract, een opdracht tot het verrichten van diensten, of een huurovereenkomst. Persoonlijke verantwoordelijkheden kunnen ook voortvloeien uit de statuten van een vereniging of stichting. Sla dus altijd dergelijke documenten er op na, win desgewenst juridisch advies in.

Verantwoordelijkheid van de bezoeker*

Elk volwassen individu heeft de plicht te zorgen dat hij op de hoogte is van relevante regelgeving en draagt zelf verantwoordelijkheid voor de eigen acties. Dat betekent dat men zich op de hoogte dient te stellen van de regels die de overheid heeft uitgevaardigd omtrent hygiëne en persoonlijke bescherming en deze ook naleeft. Ouders van minderjarigen kunnen ook aangesproken worden op het gedrag van hun kind, met het verzoek dit te corrigeren. Wie als bezoeker gebruik maakt van een openbaar toegankelijke faciliteit (zoals een centrum voor de kunsten, repetitielokaal of oefenruimte) dient zich bovendien te houden aan de voorschriften die de eigenaar/beheerder/huurder van die faciliteit heeft opgesteld.

* cursist, ouder, bezoeker, gast, gezelschap, ensemble.

Verantwoordelijkheid van medewerkers en docenten

Ieder persoon die in opdracht of onder verantwoordelijkheid van de werkgever of opdrachtgever in een van diens locatie(s) werkzaamheden verricht (dus ook uitzendkrachten, zzp’ers en vrijwilligers) dient kennis te nemen van en zich te houden aan de voorschriften die de werkgever of opdrachtgever ten aanzien van veiligheid en hygiëne heeft opgesteld. Een docent kan in dienst van de werkgever zijn, deel uitmaken van een docentencollectief, of als zzp’er een ruimte huren. In elk van deze gevallen dient hij/zij kennis te nemen van en zich te houden aan de voorschriften die de werkgever/verhuurder ten aanzien van veiligheid en hygiëne heeft opgesteld. Daarnaast moet hij een cursist, leerling, gast, docent of andere bezoeker van de locatie indien nodig ook aan deze voorschriften houden. Wanneer dit op bezwaren stuit, wendt men zich uiteindelijk tot de directie (werkgever) of de verhuurder. De docent draagt bovendien een bepaalde verantwoordelijkheid voor de cursist, leerling, gast, bezoeker van de locatie waar de docent lesgeeft. Dat betekent dat de docent ervoor moet waken dat zij zich ook aan deze voorschriften houden. Wanneer dit op bezwaren stuit, probeert de docent de ander te overtuigen van het belang om verantwoordelijkheid te nemen. Lukt dit niet dan wendt de docent zich tot de directie (werkgever) of de verhuurder.

Verantwoordelijkheid van de werkgever

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde, veilige werkomgeving voor bezoekers, medewerkers en anderen die in de locatie(s) van de werkgever activiteiten verrichten, zoals zzp’ers, uitzendkrachten en vrijwilligers. Dit houdt onder meer in dat de werkgever:

  • zorg draagt voor zichtbare communicatie over en naleving van de algemene actuele overheidsmaatregelen door bezoekers, medewerkers en anderen;
  • zorg draagt voor naleving van het actuele branchespecifieke protocol door bezoekers, medewerkers en anderen;
  • er op toeziet, indien de werkgever een of meerdere locatie(s) van derden huurt, dat de verhuurder deze verantwoordelijkheid neemt en zorgdraagt voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Verantwoordelijkheid van de huurder/gebruiker van het gebouw

Het treffen van maatregelen met betrekking tot hygiëne en veiligheid in gebouwen ten behoeve van de bezoekers (gebouwenbeheer, denk aan looproutes, de minimale afstand tussen aanwezigen handhaven, hygiëne-voorschriften, communicatie et cetera) valt primair onder de verantwoordelijkheid van de organisatie die het gebouw huurt of gebruikt.

Verantwoordelijkheid van de verhuurder

De verhuurder/eigenaar dient ervoor te zorgen dat de ruimte (bouwkundig) voldoet aan de veiligheidsnormen met betrekking tot hygiëne en veiligheid van het gebouw en dient daartoe de nodige maatregelen te nemen. Wanneer hier knelpunten bestaan, kan de huurder/gebruiker kan de verhuurder/eigenaar hierop aanspreken.

Item laatst gewijzigd: 03-07-2020

Bovenstaande tekst is tot stand gekomen in samenwerking met, en onder dankzegging aan, Stadhouders Advocaten. Stadhouders Advocaten is preferred supplier van Cultuurconnectie.