Protocollen per branche/discipline

Overzicht van relevante protocollen

Brancheorganisatie Cultuurconnectie heeft ten behoeve van haar leden en branche in het algemeen het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie opgesteld, alsmede de branchespecifieke aanvullende richtlijnen. Leden en branchegenoten hebben echter vaak te maken met meerdere disciplines of onderdelen van de bedrijfsvoering, waarop andere protocollen (deels) van toepassing zijn. Onderstaand een (niet-limitatief) overzicht van deze protocollen. Ieder protocol is klikbaar in dit document, waardoor u direct bij het betreffende protocol uitkomt.

Mist u nog een protocol?

Op de website www.mijncoronaprotocol.nl vindt u per branche de formeel vastgestelde protocollen.

De sectoren zijn zelf verantwoordelijk voor het vaststellen en naleven van de protocollen. Protocollen hebben geen juridische status. De noodverordening van de eigen veiligheidsregio is en blijft bepalend voor wat wel of niet is toegestaan, ongeacht een protocol. Stem daarom af met uw veiligheidsregio.

Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector (Koornetwerk Nederland)

Op basis van het Advies Koren en zangensembles, dat het RIVM op 30 juni 2020 heeft uitgebracht, is het weer mogelijk geworden om samen te zingen. Dat is heel goed nieuws, maar samen zingen kan alleen veilig als alle voorwaarden die daarvoor gelden in acht worden genomen. Dit betreft zowel de algemene veiligheidsvoorwaarden als de aanvullende voorwaarden voor koren. Deze aanvullende voorwaarden staan vermeld in het Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector en zijn gebaseerd op bovengenoemd RIVM-advies.

Voor (amateur) muziektheatergroepen (opera, musical, operette, theaterkoren) heeft de Landelijke Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek (BALK) afzonderlijke richtlijnen opgesteld, op basis van de protocollen van Koornetwerk Nederland en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten.

Item laatst gewijzigd: 16-07-2020

Protocol voor de instrumentale amateurmuzieksector (KNMO)

Het protocol voor de instrumentale amateurmuzieksector geldt voor de gehele sector (amateurblaasorkesten en amateursymfonieorkesten), verenigd in de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), alsmede de aangesloten organisaties FASO en NOVAM. Het protocol is van toepassing en verplicht voor het hervatten van activiteiten voor orkesten met blazers naar aanleiding van het advies van het OMT en het besluit van de Rijksoverheid. Aanpassingen worden gedaan conform de adviezen van het RIVM en in afstemming met de bevoegde instanties.

Item laatst gewijzigd: 16-07-2020

Basisprotocol danssector (Dansondernemers Nederland)

Het basisprotocol danssector is opgesteld door het in het kader van de COVID-19-crisis opgerichte danssectorbrede samenwerkingsverband van branche- en beroepsorganisaties, sportbonden, opleidingsinstituten en onafhankelijke
dansondernemers, tijdelijk verenigd onder de naam dansondernemers.nl en is afgestemd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MKB Nederland, VNO-NCW en de werknemersorganisatie FNV. Dit protocol dient als handreiking voor de sector bij het heropenen van dansondernemingen en dansactiviteiten.

Item laatst gewijzigd: 16-07-2020

Protocol volledig openen basisonderwijs (PO-Raad)

Het basis- en speciaal basisonderwijs zijn weer gestart. Na weken van onderwijs op afstand gaan kinderen weer naar school. Maar er is wel wat veranderd. Er zijn veel bijzondere richtlijnen waar scholen aan moeten voldoen. Kortom, schoolleiders, onderwijzers, leerlingen, ouders en alle andere betrokkenen moeten er samen voor zorgen dat naar school gaan veilig en verantwoord blijft. Als handreiking is er het Protocol volledig openen basisonderwijs dat duidelijkheid in de regelgeving schept. Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS, in afstemming met LECSO/SBO Werkverband, Vivis en Siméa, Ouders & Onderwijs en het Lerarencollectief. Zie via zelfde link tevens het Protocol volledig openen (voortgezet) speciaal onderwijs.

Item laatst gewijzigd: 16-07-2020

Protocol voor zakelijke bijeenkomsten (Eventplatform)

Het Protocol voor zakelijke bijeenkomsten bevat richtlijnen voor opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten, zoals vak- en publieksbeurzen, corporate events, congressen en vergaderingen. Publieksevenementen als concerten en festivals vallen uitdrukkelijk buiten de scope van het protocol. Dit protocol is een initiatief van EventPlatform, het overkoepelende overlegplatform van o.a. branche- en vakorganisatie CLC-VECTA, Dutch Venue Association, Genootschap voor Eventmanagers, G14, Independent Dutch Event Association (IDEA) en Meeting Professionals International (MPI).

Item laatst gewijzigd: 16-07-2020

Protocol heropening theaters en concertzalen (VSCD)

De theaters mogen weer open en om een veilige omgeving te bieden voor alle bezoekers, medewerkers en bespelers is het Protocol heropening theaters en concertzalen opgesteld om zo de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Theaters zullen rekening houden met RIVM-richtlijnen en streven ernaar om -ondanks alle maatregelen- de bezoekers gastvrij te ontvangen en hen een positieve beleving te bieden. Het protocol is tot stand gekomen door medewerking van een afvaardiging van VSCD-leden, waarbij de diversiteit van verschillende podia geborgd is. Rekening houdend met grote concertzalen, vlakke vloer theaters, (middel)grote theaters en fusietheaters (met theaterzalen én eigen gezelschap).

Item laatst gewijzigd: 16-07-2020

Protocol openstelling bibliotheken (VOB)

Het protocol Openstelling bibliotheken m.i.v. 1 juli 2020 is aangepast naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president op 24 juni 2020. De tekst is besproken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het uitgangspunt is geweest om de invulling van de verantwoordelijkheid voor de naleving van de algemene richtlijnen zoveel mogelijk te laten bij de bibliotheken. Er is ook een toelichting op het protocol beschikbaar.

Item laatst gewijzigd: 16-07-2020

Protocol heropening pop-, improvisatie- en jazzpodia (VNPF)

Het Protocol heropening pop-, improvisatie- en jazzpodia bevat richtlijnen voor medewerkers, bezoekers, artiesten, huurders en leveranciers in de pop-, jazz- en improvisatiemuziek podia in Nederland. Dit protocol is ontwikkeld op verzoek van het Ministerie OCW en tot stand gekomen door medewerking van een afvaardiging van leden van de VNPF en de ViP, waarbij rekening is gehouden met de diversiteit van verschillende pop- jazz en improvisatie podia in Nederland.

Item laatst gewijzigd: 16-07-2020

Protocol backstage werk (VPT)

Het Protocol backstage werk is door de Vereniging voor podiumtechnologie geschreven om het veilig werken op en rond het toneel goed te organiseren. Dit protocol heeft betrekking op alle activiteiten in ‘het achterhuis’, ook wel backstage genoemd en is bedoeld voor alle (technische)bedrijven, toeleveranciers, (theater)technici, stagehands en andere medewerkers in dit vakgebied. Voor het schrijven van dit protocol zijn uiteraard de RIVM-richtlijnen toegepast, en is ook een groot aantal reeds bestaande protocollen bestudeerd, zowel nationaal als internationaal.

Item laatst gewijzigd: 16-07-2020

Protocol horeca (KHN)

In dit protocol wordt op hoofdlijnen beschreven waar horecaondernemers aan moeten voldoen om op een verantwoorde wijze verder te gaan en de kans op besmetting tot een minimum te beperken. Gezondheid, goede hygiëne en gastvrijheid gaan daarbij hand in hand. Het Protocol horeca is als volgt opgebouwd: het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten met daarna algemene richtlijnen voor horecaondernemers, medewerkers, gasten en leveranciers. Het tweede deel bestaat uit de specifieke richtlijnen voor de verschillende sectoren: restaurants, cafés, hotels, fastservice, vergader- en zaalbedrijven.

Item laatst gewijzigd: 16-07-2020