Cultuurconnectie werkt door!

Informatie over maatregelen van het bureau tijdens de coronacrisis

Cultuurconnectie zet zich volop in om haar leden en de branche te informeren over de coronacrisis, maar ook om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus niet alleen op de voet, we werken achter de schermen ook hard aan voorzieningen en maatregelen om het leed te verzachten.

Wat onderneemt Cultuurconnectie voor u?

De medewerkers van Cultuurconnectie werken met niet aflatende inzet om de branche met raad en daad bij te staan. Onze inspanningen tijdens de coronacrisis op een rij. Cultuurconnectie...:

 • is actief pleitbezorger voor steunmaatregelen voor de branche en is in die hoedanigheid ook onderdeel van de taskforce die hiervoor door OCW is ingesteld;
 • pleegt actief onderzoek naar de gevolgschade van de coronamaatregelen binnen de branche kunst- en cultuureducatie;
 • levert relevante (geaggregeerde) informatie uit het Kunsteducatie Analyse Systeem (KAnS) om de waarde en omvang van de branche te bepleiten ten behoeve van de inrichting van de steunmaatregelen die vanuit de overheid worden getroffen;
 • is in voortdurend contact met betrokken ministeries en overheidskoepels om ondersteunende maatregelen voor de branche te ontwikkelen;
 • werkt samen alle relevante partners en stakeholders en draag daarbij zorg voor een proactieve vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de branche kunst- en cultuureducatie;
 • werkt samen met de sportbonden om te bezien of een eensluidend geformuleerde coulancevraag betreffende restitutie richting onze afnemers zinvol kan zijn;
 • publiceert een module veelgestelde vragen (frequently asked questions, F.A.Q) die vanuit de branche gesteld worden. Deze wordt voortdurend bijgewerkt;
 • onderzoekt, verzamelt en publiceert voorbeelden van best practice voor online educatie en -dienstverlening;
 • monitort nauwlettend de situatie en maatregelen van haar leden;
 • deelt onzelfzuchtig informatie. Microsite en Nieuwsflitsen m.b.t. de coronacrisis worden breed gedeeld en zijn publiek toegankelijk;
 • heeft maatregelen genomen om de reguliere dienstverlening ondanks het samenscholingsverbod door te laten gaan. Zo zal de ALV in een online omgeving gewoon doorgang kunnen vinden;
 • werkt keihard door: medewerkers werken vanuit huis, maar zijn volop in de weer via telefoon, mail en website om de branche te ondersteunen.

Wij stellen - in gezamenlijkheid met u - alles in het werk om de juiste maatregelen te nemen en deze crisis het hoofd te bieden. Wij wensen eenieder, die op welke manier dan ook nadeel ondervindt van de actuele situatie rond het coronavirus, heel veel sterkte toe!

Interne maatregelen

In overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM hanteren we vanaf 23 maart 2020 onder andere de volgende maatregelen:

 • medewerkers van Cultuurconnectie werken zoveel mogelijk vanuit huis;
 • medewerkers behouden fysiek afstand tussen elkaar en anderen;
 • medewerkers blijven tijdens kantooruren bereikbaar via telefoon: 030-2303740
 • tijdens en buiten kantooruren kunt u ons mailen via info@cultuurconnectie.nl. Mail wordt alleen behandeld tijdens kantooruren;
 • wij bezoeken tot nader order geen leden en andere organisaties;
 • alle (fysieke) bijeenkomsten zijn geannuleerd, dan wel tot nader order opgeschort.

Dankzij deze regels voorzien we geen problemen ten aanzien van continuïteit van onze dienstverlening en afspraken die wij met u zijn overeengekomen. De genoemde maatregelen blijven van kracht tot nader bericht.

Voor wie

Cultuurconnectie heeft vanaf het eerste begin van de coronacrisis een microsite ingericht waar alle relevante informatie gebundeld wordt. Omdat Cultuurconnectie zich voor haar leden binnen meerdere grema inzet, wint Cultuurconnectie ook aan zichtbaarheid bij organisaties, professionals en amateurs binnen de branche die (nog) niet als lid zijn aangesloten en veel van deze partijen vinden hun weg naar onze microsite. Cultuurconnectie ziet dit als een bevestiging dat er binnen de branche behoefte is aan een dergelijk centraal informatiepunt. Dit neemt niet weg dat er nog vragen zullen zijn of dat door de veranderende realiteit zich nieuwe vraagstukken ontwikkelen. Voor de beantwoording van die nieuwe vragen, wordt Cultuurconnectie ook benaderd, zowel door de eigen leden als door niet-leden. Cultuurconnectie focust zich daarbij in eerste instantie op de dienstverlening voor haar leden. Natuurlijk is iedereen in de branche voor Cultuurconnectie belangrijk en willen wij ook voor hen een gesprekspartner zijn, maar binnen onze dienstverlening worden de vragen van leden in principe met voorrang behandeld. Voor niet-leden kan het daarom zijn dat het langer duurt voor u antwoord krijgt op uw vraag of dat wij verwijzen naar de updates op de microsite, de F.A.Q.-module, naar onze publieke Nieuwsbrieven/Nieuwsflitsen, óf dat wij doorverwijzen naar onze partners binnen en buiten de branche.