F.A.Q. Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

(onderhanden vraagbeantwoording)

Op deze pagina worden de binnengekomen vragen ten aanzien van het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie en de aanvullende branchespecifieke richtlijnen weergegeven.

F.A.Q. - veelgestelde vragen

Hieronder kunt u dan de status terugvinden van de beantwoording van deze veelgestelde vragen. In geval voor een 'veelgestelde vraag' een defnitief antwoord vastgesteld is, dan wordt deze van deze pagina verwijderd en opgenomen in de aanvullende richtlijnen.

Voldoet ons spatscherm aan de gestelde eisen?

Het RIVM en de Rijksoverheid geven geen concrete richtlijnen waar een spatscherm aan zou moeten voldoen qua afmetingen, behalve dat het gekozen materiaal geen andere risico’s met zich meebrengt (e.g. risico op verwonding aan scherpe randen en hoeken). De functie van het scherm is dat de directe lijn tussen personen doorbroken is; dit is leidend voor het ontwerp en de plaatsing van een spatscherm. Omdat er geen concrete eisen worden gesteld aan spatschermen, is het advies om aanvullend de algemene richtlijnen over afstand, maximum aantal personen per gebouw en de algemene hygiënemaatregelen in ieder geval te borgen. Deze zijn terug te lezen in de handreiking van het RIVM over de veilige heropening van bedrijven en instellingen.

Item laatst gewijzigd: 09-07-2020

Zijn de risico's op besmetting groter in een binnenruimte?

De consensus is dat de risico's buiten kleiner zijn dan binnen, maar de discussie hierover is nog steeds gaande. Hoe groot de risico’s in de buitenruimte zijn, is ook nog in onderzoek. Voor specifieke informatie over blazers en voor zangers is het advies om de protocollen van de KNMO en Koornetwerk Nederland te raadplegen.

Item laatste gewijzigd: 09-07-2020

Gelden er andere regels voor het bewaren van veilige afstand in de buitenlucht?

Volgens de richtlijnen, die per 1 juli 2020 in werking zijn getreden, is er geen onderscheid over het bewaren van een veilige afstand in de binnen- en buitenruimte. Voor de binnen- en buitenruimte gelden wél andere criteria als het gaat om het maximaal aantal personen dat bijeen mag komen. Raadpleeg de aanvullende richtlijnen op het protocol voor specifieke informatie omtrent dit onderwerp.

Item laatst gewijzigd: 16-07-2020

Er wordt geadviseerd om vóór en na de repetitie goed te ventileren. Maar, tijdens de repetitie niet?

Het protocol is geschreven vanuit het vermoeden dat besmette lucht door de ruimte kan gaan circuleren als er geventileerd wordt. Nader onderzoek naar dit aspect loopt nog en sluitend advies hierover ontbreekt nog.

Item laatst gewijzigd: 25-05-2020

Wanneer worden de eerste uitslagen van de onderzoeken door de Technische Universiteiten verwacht?

De onderzoeken zijn nog gaande en het is nog niet bekend wanneer de eerste onderzoeksresultaten naar buiten worden gebracht. Er wordt tevens internationaal onderzoek gedaan. Het ministerie van OCW heeft een crisisteam dat overlegt over de adviezen die het RIVM uitbrengt.

Item laatst gewijzigd: 22-05-2020

Valt een cursus meubelmaken, grafische- en ruimtelijke vormgeving ook onder de richtlijnen?

Ja, alles dat onder cultuureducatie valt, valt onder de richtlijnen en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.

Item laatst gewijzigd: 22-05-2020

Hoe zorg ik ervoor dat de (muziek)instrumenten schoon zijn?

In het protocol staat dat de instrumenten vóór en na elke les moeten worden schoongemaakt en hoe dit dient te gebeuren. Het protocol van de KNMO bevat hierover meer informatie.

Item laatst gewijzigd: 16-07-2020

Waarom is het noodzakelijk om deelnemers/bezoekers vooraf te bevragen (triage) over eventuele coronaklachten?

Het vooraf bevragen (triage) van deelnemers/bezoekers/klanten is van groot belang: het moet vaststaan dat iedereen die een gebouw binnenkomt, niet besmet is. Ook wanneer een gezinslid besmet is van degene die het gebouw wil betreden, wordt deze persoon niet toegelaten. Middels triage wordt er maximaal gecontroleerd om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten en de besmettingsfactor te beheersen. Dit is ook belangrijk om te voorkomen dat versoepelingen van de coronamaatregelen teruggedraaid zouden moeten worden. De vragen die aan een bezoeker gesteld moeten worden, zijn terug te vinden op de website van het RIVM via deze link.
N.B. het screenen van bezoekers heeft ook gevolgen voor het maximaal aantal personen dat aan een bijeenkomst kan deelnemen. Dit geldt zowel voor bijeenkomsten in een binnenruimte als samenscholingen/bijeenkomsten in de buitenruimte. Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp de aanvullende richtlijnen van het protocol.

Item laatst gewijzigd: 16-07-2020

Wat zijn aerosolen?

Aerosolen bestaan uit een wolk van grote (> 5-10 µm) en kleine fijne druppels (< 5 µm) en druppelkernen. De kleine druppels en druppelkernen kunnen een grotere afstand afleggen en met name druppelkernen blijven langer in de lucht hangen (zie informatie van de WHO). De huidige richtlijnen voor preventie van SARS-CoV-2 verspreiding zijn gebaseerd op de aanname dat mens-op-menstransmissie van SARS-CoV-2 voornamelijk direct plaatsvindt binnen een afstand van 1,5m via druppelinfectie (via druppels met een diameter > 5-10 µm) die vrijkomen bij hoesten en niezen, of indirect via contact met besmette voorwerpen of oppervlakken (zie WHO en CDC). We stellen dat op basis van de huidige inzichten niet is aangetoond dat aerogene (kleine fijne druppels (< 5 µm)+druppelkernen) transmissie een rol speelt in de verspreiding van SARS-CoV-2. Er zijn verschillende studies gebaseerd op epidemiologisch, virologisch en modelleringsonderzoeken waaruit deze inzichten naar voren komen. (Bron: RIVM).

Item laatst gewijzigd: 04-06-2020