Certificering

voor bibliotheek-, cultuur- en taalorganisaties

Het certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld' geeft kwaliteitscriteria aan en voorziet in een toetsing van bibliotheek-, cultuur- en taalorganisaties. Dit kunnen zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke organisaties zijn, al dan niet gesubsidieerd.

Certificeringskader

De essentie van het certificeringskader is een consequente toepassing van de kwaliteitscyclus op alles wat er in een organisatie gebeurt, gebaseerd op de eigen missie en visie. Alle processen en stukken moeten adequaat zijn. Dit houdt in dat ze correct zijn en passend bij het beoogde doel. Hoe borgt u dat door alles heen in uw organisatie de kwaliteitscyclus gehanteerd wordt? Hoe betrekt u daar de medewerkers, de belangrijkste stakeholders en ook uw klanten bij?

Introductiefilmpje certificeringsproces

Op de website van de uitvoeringsorganisatie CBCT is meer informatie terug te vinden over het certificeringsproces, de normen en het certificeringsreglement

Uitvoeringsorganisatie

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. De audits dragen bij aan de kwaliteit van de getoetste partijen en op die manier aan hun dienstverlening.

Partners

Het certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld' is ontwikkeld in samenspraak met een aantal partners waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Inter Provinciaal Overleg (IPO). Middels de nauwe samenwerking en afstemming met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) sluit dit certificeringskader voor de organisaties naadloos aan op de certificering van de opleidingen in de amateurkunst (HaFaBra en kaderopleidingen).

Historie

De branchevereniging (Cultuurconnectie en haar rechtsvoorgangers) voerde al sinds het begin van haar bestaan een eigen kwaliteitszorgsysteem. Dit kwaliteitszorgsysteem bleef zich door de jaren heen ontwikkelen. In 2013 werd het kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst verder aangescherpt en werd de toetsing verzelfstandigd: het certificaat 'CultuurKeur' was geboren. Het keurmerk werd vanaf dat moment door Hobéon verleend op basis van een geslaagde audit. Hobéon was de organisatie die voorheen als onafhankelijke auditor het kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst heeft gevalideerd en op basis van dit kader de audit uitvoerde. Met de invoering van het nieuwe geharmoniseerde certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld' in 2018 werd het certificaat 'CultuurKeur' uitgefaseerd.

Voor meer informatie: