Definitief akkoord CAO Kunsteducatie & Openbare Bibliotheken

De CAO Kunsteducatie is van toepassing op alle leden van Cultuurconnectie en hun werknemers, uitgezonderd de volksuniversiteiten. In totaal heeft de vereniging daarmee een bereik van circa 8.000 medewerkers. Organisaties die de CAR-UWO nog toepassen krijgen ontheffing van toepassing.

Functiehuis KE/OB

Cao-partijen van de CAO Openbare Bibliotheken en de CAO Kunsteducatie zijn één gezamenlijk functieboek voor openbare bibliotheken én de branche kunsteducatie overeengekomen: het functieboek OB/KE. Meer informatie hierover vindt u hier.

CAO Kunsteducatie verlengd

De leden van Cultuurconnectie hebben ingestemd met het akkoord tot een nieuwe CAO Kunsteducatie met de looptijd van 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. De achterban van de vakbonden AVV en Kunstenbond is eveneens akkoord gegaan, waarmee het akkoord definitief is. De nieuwe cao-teksten zijn te downloaden via deze link. Op 2 maart jongstleden hebben sociale partners overeenstemming bereikt over de invoering van het Functiehuis OB/KE. De invoeringsteksten volgen zo snel mogelijk.

Update: 14-04-2022

De CAO Kunsteducatie 2021-2022 is vormgegeven als een PDF-document en deze is te downloaden via deze link. Vanaf mei 2022 is de invoeringsregeling voor het nieuwe functiewaarderingssysteem opgenomen in de cao.

Definitief akkoord CAO Kunsteducatie & Openbare Bibliotheken

Update: 17 juli 2020

Er is een mijlpaal bereikt in de totstandkoming van de gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken: na een jarenlang onderhandelingsproces door werkgeversorganisaties Cultuurconnectie en VOB met maar liefst vier vakbonden, FNV, CNV, AVV en de Kunstenbond, ligt er op beide cao-tafels een akkoord over dezelfde afspraken. De afspraken zullen de komende maanden worden uitgewerkt naar cao-teksten, waarna de nieuwe gezamenlijke cao dit najaar een feit zal zijn.

Lees meer...

CAO Kunsteducatie 2019-2021 algemeen verbindend verklaard

Update: 5 juni 2020

Op verzoek van sociale partners in de kunsteducatie heeft de Minister van SZW het besluit genomen om de CAO Kunsteducatie van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 algemeen verbindend te verklaren. Dit bericht is op 28 mei 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Door dit besluit zijn de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO Kunsteducatie vanaf de datum van 30 mei 2020 ook verplicht van toepassing op organisaties die niet zijn aangesloten bij brancheorganisatie Cultuurconnectie, maar die wel vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Lees meer in het nieuwsbericht van 5 juni 2020.

CAO Kunsteducatie 1 juli 2019 - 1 juli 2021

Update: 4 mei 2020

Cultuurconnectie en de vakbonden Kunstenbond en AVV hebben op 2 april 2020 de definitieve tekst van de ‘tussen-CAO Kunsteducatie 2019-2021’ vastgesteld. De CAO Kunsteducatie heeft een looptijd van twee jaar: vanaf 1 juli 2019 tot 1 juli 2021. De CAO Kunsteducatie is vervolgens op 3 april 2020 aangemeld bij het ministerie van SZW voor Algemeen verbindendverklaring. De ter visie periode loopt af op 22 mei 2020. Bij geen bezwaren van derden zal kort na 22 mei het avv besluit door SZW genomen kunnen worden. Het blijft de wens van Cultuurconnectie een gezamenlijke cao met de Openbare Bibliotheken te sluiten. Er wordt aan bibliotheekzijde nog steeds intensief overleg gevoerd met de vakbonden over bibliotheekspecifieke bepalingen.

Actueel

8 juli 2020

Er is een mijlpaal bereikt in de totstandkoming van de gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken: na een jarenlang onderhandelingsproces door werkgeversorganisaties Cultuurconnectie en VOB met maar liefst vier vakbonden, FNV, CNV, AVV en de Kunstenbond, ligt er op beide cao tafels een akkoord over dezelfde afspraken. De afspraken zullen de komende maanden worden uitgewerkt naar cao-teksten, waarna de nieuwe gezamenlijke cao dit najaar een feit zal zijn.

Met het samengaan van de twee grootste cao’s in de sector cultuur is een grote stap gezet naar één cao voor de cultuursector; dit was een aanbeveling van de SER en één van de speerpunten uit de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector. Een gezamenlijke cao bevordert de samenwerking tussen culturele branches, een horizontale loopbaan door de cultuursector, de vereenvoudiging van HR en gelijkheid tussen medewerkers in multidisciplinaire organisaties. Al meerdere branches hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in aansluiting.

Aan de kant van kunsteducatie werd in december 2019 al een akkoord bereikt over afspraken die ingaan wanneer er een gezamenlijke cao gerealiseerd is. Begin juli 2020 bereikten ook sociaal partners van de bibliotheekzijde een akkoord. Zij hebben nog een kleine aanpassing gemaakt ten aanzien van de zondagstoeslag. De cao zal aan kunsteducatiezijde beperkte terugwerkende kracht krijgen. De huidige ‘tussen-CAO Kunsteducatie’ blijft gelden totdat de cao-teksten van de nieuwe, gezamenlijke cao gereed zijn.

Zie ook: CAO Kunsteducatie