Lid worden

Alle organisaties op het gebied van (de ondersteuning van) cultuureducatie, volksuniversiteiten, amateurkunst en/of kunst- en cultuurparticipatie kunnen lid worden van Cultuurconnectie als zij voldoen aan de voorwaarden als gesteld in het Huishoudelijk Reglement Cultuurconnectie. De contributie die aan het lidmaatschap verbonden is, kunt u vinden in het tarievenoverzicht.

Cultuurconnectieleden zijn centra voor de kunsten, muziekscholen, volksuniversiteiten en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst en cultuur. Ook nieuwe initiatieven zoals cultuureducatie-projectbureaus, docentencollectieven en cultuur bemiddelende organisaties zijn welkom als lid van Cultuurconnectie.

Meer informatie

Wilt u ook profiteren van de voordelen van een sterke branchevereniging en meedoen aan een inspirerend netwerk? Neem dan contact op met Cultuurconnectie, telefoon: 030-2303740 of e-mail: info@cultuurconnectie.nl. Graag sturen wij u een aanmeldformulier toe en/of plannen een kennismakingsafspraak met u in.

Opzegging

Wilt u onverhoopt het Cultuurconnectie-lidmaatschap beëindigen? De opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk vóór 1 juli van een kalenderjaar worden gedaan en eindigt dan per 31 december van datzelfde kalenderjaar. Wordt na 1 juli van enig kalenderjaar opgezegd dan eindigt het lidmaatschap op 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. De schriftelijke opzegging dient te worden gericht aan:

Cultuurconnectie
T.a.v. de heer Ryan Emmen
Lucasbolwerk 11
3512 EH UTRECHT