Drevast Bouw en Waarderingen

Kan uw OZB belastingaanslag omlaag?

Cultuurconnectie heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met Drevast, een adviesbureau op het gebied van bouw en waarderingen. Drevast heeft in de afgelopen jaren haar sporen verdiend met contra-expertises WOZ en het voeren van bezwaarprocedures tegen WOZ-beschikkingen of aanslagen onroerende-zaakbelasting (OZB). Drevast Bouw en Waarderingen onderzoekt of u kunt besparen op uw OZB belasting en doet dit voor leden van Cultuurconnectie op basis van no cure no pay. Voor u betekent dit geen moeite of onnodige kosten en wél kans op besparen.

Drevast is gespecialiseerd in de culturele sector en dé expert als het gaat om de bijzondere gebouwen die kenmerkend zijn voor deze branche. In de afgelopen 16 jaar hebben zij bijvoorbeeld ruim 300 kunstencentra, musea en bibliotheken geadviseerd - altijd met oog voor het individuele karakter van het vastgoed én een constructieve relatie met de gemeente - en daarmee verminderingen op de belastingen gerealiseerd, die oplopen tot in totaal €1.000.000,- structureel per jaar. De leden van Cultuurconnectie kunnen ook dit jaar hiervan profiteren. Leden van Cultuurconnectie die een contra-expertise willen laten uitvoeren, bezwaar willen indienen en daarvoor de ondersteuning van Drevast inroepen, krijgen een korting op het geldende tarief én doen zaken met een gespecialiseerd bureau in de waardebepaling van cultureel onroerend goed en gebouwen met bijzondere bestemmingen en functies.

“De Klinker is maar wat blij Drevast te hebben ingeschakeld bij het geschil met de gemeente over de WOZ-waarde 2016 en 2017. Dankzij de inzet van Drevast, zijn de aanslagen over de jaren 2016 en 2017 fors verlaagd waardoor we extra leuke culturele activiteiten hebben kunnen organiseren want daar gaat het tenslotte om.”
Leo Hegge, directeur- bestuurder Cultuurhuis De Klinker

Mogelijke vermindering OZB

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw gebouw(en) opnieuw vastgesteld. Men kan ieder jaar bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking. En is zo’n bezwaar succesvol, dan werkt de naar beneden bijgestelde waardering en dus de verminderde OZB in de meeste gevallen zeker een aantal jaren door. Het waarderen van een cultureel gebouw vereist specifieke expertise en ervaring. Gemeentelijke taxateurs waarderen doorgaans te weinig van deze bijzondere onroerende zaken om voldoende van deze deskundigheid op te bouwen. Omdat Drevast procedures voert in verschillende Nederlandse gemeenten, beschikt zij over steeds meer en beter referentie- en vergelijkingsmateriaal en inzicht in waardebepalende (waardedrukkende) factoren, waarmee rekening gehouden moet worden bij een waardering in het kader van de WOZ.

Snelheid is geboden

In januari of februari ontvangen veel organisaties de nieuwe aanslagen voor het jaar. De meeste aanslagen worden gedagtekend op 31 januari of 28/29 februari. Het is belangrijk binnen de termijn van zes weken bezwaar in te dienen, anders zijn er doorgaans geen mogelijkheden meer om verminderingen op de OZB voor dit jaar te bereiken. Als er te weinig tijd is, kan ook eerst een pro forma bezwaar worden ingediend, om de rechten voor het moment veilig te stellen. Ook voor leden die uitsluitend gebruiker zijn (en geen eigenaar), uitsluitend gebruikersbelasting betalen, kan een contraexpertise en bezwaarprocedure interessant zijn.

Zijn er risico's?

Voordat u besluit met Drevast in zee te gaan is het zaak om na te gaan of een eventuele vermindering op de OZB niet zal leiden tot een vermindering van gemeentelijke subsidie voor uw organisatie. Bij bepaalde vormen van exploitatiesubsidies die achteraf worden vastgesteld is het mogelijk dat u als resultaat van het drukken van uw kosten ook minder subsidie toegekend krijgt. Bij de meeste vormen van prestatiebudgetten of budgetsubsidies kan uw organisatie wel volledig beschikken over de vrijgekomen middelen die ontstaan als gevolg van een vermindering op de OZB. Drevast zal in alle gevallen in een adviestraject de (subsidie)relatie, die u heeft met uw gemeente, nooit in gevaar brengen.

Hoe werkt het?

 1. Stuur uw OZB aanslag aan Drevast en
 2. machtig Drevast om namens u bezwaar te maken.
 3. Drevast onderzoekt of uw aanslag te hoog is,
 4. voert namens u de bezwaarprocedure
 5. en houdt u op de hoogte

Wat kost het?

Als het gelukt is de aanslag te verminderen betaalt de gemeente u het te veel betaalde bedrag aan belasting terug. U ontvangt u een factuur van Drevast voor 30% exclusief btw van de gerealiseerde vermindering en als het niet gelukt is betaalt u niets.

“Professionele adviseurs die snel en adequaat onze organisatie hebben ondersteund bij WOZ-discussies en vraagstukken met betrekking tot onroerend goed."
Bonne Westdorp, directeur Idea RegioCultuurCentrum

Ledenvoordeel en voorwaarden

Voor de leden van Cultuurconnectie gelden de volgende voordelen en voorwaarden:

 • geen kosten voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek;
 • als Drevast beoordeelt dat de waarde te hoog is vastgesteld, wordt door hen een volledige bezwaarprocedure gevoerd op basis van no cure no pay, waarbij het honorarium exclusief btw gelijk staat aan 30% (normaal minimaal 35%) van de daadwerkelijk gerealiseerde vermindering of besparing op de OZB. In dit honorarium zijn alle mogelijke kosten voor de bezwaarprocedure inbegrepen. Het honorarium is declarabel op het moment dat overeenstemming met de betreffende gemeentelijke belastingdienst is bereikt. Het honorarium heeft uitsluitend betrekking op de belastingjaren die in procedure zijn genomen. Het voordeel van structureel lagere belastingbedragen in toekomstige belastingjaren komt volledig ten goede aan de opdrachtgever. Als een procedure leidt tot een extra uitkering of vergoeding door de gemeente van de kosten van bezwaar, is dit een aanvulling op het honorarium van Drevast. Als geen vermindering of besparing wordt gerealiseerd, is geen honorarium verschuldigd;
 • leden van Cultuurconnectie die van dit aanbod gebruik willen maken, kunnen direct contact opnemen met Drevast en sluiten met Drevast een overeenkomst.

Drevast Bouw en Waarderingen

Over Drevast

Drevast is gespecialiseerd in de culturele sector en dé expert als het gaat om de bijzondere gebouwen die kenmerkend zijn voor deze branche. Tot de advieswerkzaamheden behoren onder meer:

 • onderzoek huidige WOZ beschikkingen en OZB aanslagen;
 • indienen (proforma) bezwaarschriften;
 • bouwtechnische opname en functionele beoordeling van de onroerende zaken;
 • indienen motiveringen met uitgebreide onderbouwingen en taxatierapport;
 • overleg en onderhandeling met gemeentelijke belastingdiensten;
 • controle (verminderings-)beschikkingen.

Wat kan Drevast nog meer voor u doen?

Bouwadvies: Drevast kan u adviseren bij al uw bouwprojecten door het opstellen van een programma van eisen en het beoordelen van schetsen, ontwerpen van architecten, bouwbestekken en aanbestedingen. Daarnaast zijn zij beschikbaar voor directievoering en bouwtoezicht zodat uw project van A tot Z soepel verloopt, met duidelijke afspraken en redelijke prijzen.

Vastgoedwaarderingen: Drevast geeft waarderingsadviezen en stelt taxatierapporten op voor verschillende doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van een kostprijsdekkende huur, de markthuurwaarde, de herbouwwaarde of de waarde voor balans, jaarrekening of overdrachtsbelasting.

Huisvestingsadviezen: een goed huisvestingsadvies begint met een doordacht programma van eisen. Aan de hand hiervan brengt Drevast de opties in kaart om ze vervolgens met kennis van zaken voor u te vergelijken. Daarbij zorgen zij er voor dat u op de juiste plek zit voor de juiste prijs: ze onderhandelen contracten optimaal voor u uit.

Contact

Drevast

Als u gebruik wenst te maken van de diensten van Drevast of meer informatie wilt over de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met de heer Jelte van Dijk of de heer Mike Fokkens.

Drevast Bouw en Waarderingen
Postadres: postbus 851, 3700 AW  ZEIST
Telefoon: 030-6977010
E-mail: info@drevast.nl
Website: www.drevast.nl.