Ook de nieuwsbrief van Cultuurconnectie ontvangen? Schrijf je in!

Deel via social media

Certificering

Aan kwaliteitsmanagement wordt bij Cultuurconnectie veel aandacht besteed. Voor de leden is het een voorwaarde voor het voortbestaan in de toekomst om zich aantoonbaar te blijven onderscheiden als professionele en betrouwbare aanbieders van cultuureducatie en volksuniversiteitswerk. Voor subsidieverstrekkers, andere opdrachtgevers alsook eindgebruikers/ klanten moeten we een vanzelfsprekende partner zijn. Subsidieverstrekkers en afnemers willen meer zicht hebben op kwaliteit. Daarbij is de zorg voor een hoogwaardige kwaliteit van diensten en producten essentieel.

Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst

Het Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst geeft kwaliteitscriteria aan en voorziet in een toetsing van organisaties die zich bezighouden met cultuureducatie en amateurkunst. Dit kunnen zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke organisaties zijn, al dan niet gesubsidieerd.

De essentie van het kwaliteitskader is een consequente toepassing van de kwaliteitscyclus op alles wat er in een organisatie gebeurt, gebaseerd op de eigen missie en visie. Alle processen en stukken moeten adequaat zijn. Dit houdt in dat ze correct zijn en passend bij het beoogde doel. Hoe borgt u dat door alles heen in uw organisatie de kwaliteitscyclus gehanteerd wordt? Hoe betrekt u daar de medewerkers, de belangrijkste stakeholders en ook uw klanten bij?

CK-Cultuurkeur keurmerk

CK - CultuurKeur keurmerk

Het CK-CultuurKeur keurmerk is in beginsel vier jaar geldig. Het keurmerk wordt door de directie van Hobéon verleent op basis van het rapport van de auditor. Na twee jaar vindt een tussentijdse (digitale) controle kwaliteitszorg plaats.
Hobéon is de onafhankelijke auditor die het kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst heeft gevalideerd en de audit uitvoert op basis van dit kader.

Op de website van Hobéon Groep treft u een overzicht van gecertificeerde instellingen aan.

Certificeren

Als de organisatie wil gaan certificeren, dan vult de organisatie de zelfevaluatie in. Om gecertificeerd te kunnen worden dient de organisatie sowieso te voldoen aan de basiseisen instaptoets (dit zijn tevens de lidmaatschapsvoorwaarden van Cultuurconnectie).

Als de organisatie het certificeringsproces wil starten, meldt deze zich aan bij de coördinator van Hobéon in Den Haag.  De coördinator plant in overleg met de organisatie de datum voor de initiële toetst. Meer informatie over het certificeringsproces staat op de website van Hobéon www.hobeon.nl

Voor de zelfevaluatie/het kwaliteitskader wordt de instelling geacht verschillende documenten te leveren over de bedrijfsvoering van de organisatie. Cultuurconnectie helpt haar leden hierbij door voorbeelddocumenten en handreikingen beschikbaar te stellen. Dit zijn documenten die de leden met elkaar willen delen.  Voor leden zijn deze hulpdocumenten op het Ledennet beschikbaar.

VNG en IPO

Het kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst is ontwikkeld in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO). Verder is dit kader opgesteld in nauwe samenwerking met Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Cultuureducatie en amateurkunst zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom sluit dit kwaliteitskader voor de organisaties naadloos aan op de certificering van de opleidingen in de amateurkunst (HaFaBra en kaderopleidingen).

HaFaBra/ landelijk diploma

Cultuurconnectie en de muziekbond KNMO hebben, in nauwe samenwerking met het LKCA, gewerkt aan het harmoniseren van de landelijke richtlijnen en de opleiding- en examen-uitvoeringspraktijk om uiteindelijk te komen tot één landelijk diploma.
Dit landelijke diploma is ondergebracht bij het Landelijk examenbureau. Dit bureau is bij de KNMO ondergebracht.

  • Vragen en bestellingen met betrekking tot de diploma’s kunt u stellen aan het Landelijke examenbureau.
  • Kosten per diploma voor leden van Cultuurconnectie en KNMO bedragen € 1,85.
  • De nieuwe richtlijnen kunt u downloaden van de website van het LKCA.
    Raamleerplan blaasinstrumenten
    Raamleerplan slagwerk
  • Het examenreglement voor opleidingen tot landelijk erkend diploma blaasinstrumenten en slagwerk kunt u hier downloaden.

Contactgegevens Landelijk Examenbureau: 

KNMO Utrecht
Ingrid de Vries
werkdagen: ma, di, do
p/a Ganzenmarkt 6
3512 GD UTRECHT
t 085 – 7822810 / 085 – 7822814
e-mail
website

Voor meer informatie:
meer