Lobby & beleid

Belangenbehartiging en -bevordering

Beïnvloeding van de beleidsomgeving

Cultuurconnectie vormt de centrale gesprekspartner voor de vertegenwoordigers van de diverse overheden en voor de landelijke (beleids)organisaties op het gebied van (amateur)kunst, cultuur, volksuniversiteitswerk, onderwijs en vrije tijd. Cultuurconnectie onderhoudt contacten met uiteenlopende instrumentele relaties waaronder het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), het Jeugdcultuurfonds (over het afstemmen van gezamenlijke acties), het Netwerk Jeugdtheaterscholen (over toetreding tot Cultuurconnectie), het CJP (over de Cultuurkaart), de HBO-raad, de PO-raad (over cultuureducatie in het reguliere onderwijs), het Sociaal Cultureel Planbureau en de kunstvakopleidingen. Onderwerpen zijn: onderwijs (bijvoorbeeld afstemming van het kunstvakonderwijs op de beroepspraktijk), onderzoek en benchmark (CBS), kwaliteitszorg (KNMO), inhoudelijke en economische ontwikkelingen en de arbeidsmarkt (kwantiteit en kwaliteit). De focus ligt vooralsnog op die relaties waar al een zekere basis onder ligt en die tot praktische afspraken kunnen leiden.

Lobby samen met de leden

Een goed georganiseerde lobby rust op vier pijlers: (1) het vaststellen welke issues prioriteit hebben (maximaal drie volgens Van Venetië), (2) het opbouwen van een relevant relatienetwerk, (3) strategiebepaling (achter de schermen of publiek, alleen of samen met partners) en (4) het bouwen van een goed functionerend interne organisatie. De issues en te belobbyen partijen zijn te veelomvattend en de momenten van beïnvloeding te talrijk om als kantoor dit alleen te kunnen doen, daar ontbreekt de capaciteit voor. Voor het opbouwen en onderhouden van een structurele proactieve relatie met relevante stakeholders zullen we een beroep op de leden doen. Gezamenlijk en gecoördineerd zullen we onze door middel van een kernboodschap en relevante issues invloed uitoefenen op landelijk beleid op cruciale momenten.