Wie wij zijn?

Cultuurconnectie is de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Per 1 januari 2015 zijn Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) samen verder gegaan onder de naam Cultuurconnectie. Tot onze leden behoren centra voor de kunsten, volksuniversiteiten, muziekscholen en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst & cultuur.

Voor Cultuurconnectie is het belangrijk om aan de toekomst van cultuureducatie bij te dragen. Namens, voor en met haar leden neemt Cultuurconnectie stelling en formuleert zij gevraagd en ongevraagd standpunten over actuele onderwerpen en thema’s. Ze motiveert, adviseert en faciliteert de aangesloten instellingen bij de ontwikkeling van hun werk. Cultuurconnectie bouwt aan en maakt afspraken over arbeidsvoorwaarden die het ondernemerschap in de branche ten goede komen. Door bundeling van krachten en samenbrengen van partijen biedt zij haar leden een breed scala aan voordelen. Cultuurconnectie vergroot de bekendheid en kwaliteit van het werk van de sector en zorgt dat de branche een gekende en erkende partner is in het (cultuur)politieke debat, de beleidsvorming en de uitvoering ervan.

Cultuureducatie
Door middel van cultuureducatie leren mensen niet alleen over cultuur, maar ook met cultuur. Cultuureducatie omvat verschillende vormen van educatie, waarbij cultuur als doel of als middel ingezet wordt. Het is eigenlijk een verzamelbegrip van kunsten, cultureel erfgoed en media. Mensen ontwikkelen culturele competenties en talenten. Ze doen niet alleen kennis op over cultuur, maar ontwikkelen ook culturele vaardigheden en een open houding tegenover cultuur.