CAO Kunsteducatie

De CAO Kunsteducatie is van toepassing op alle leden van Cultuurconnectie en hun werknemers, uitgezonderd de volksuniversiteiten. In totaal heeft de vereniging daarmee een bereik van circa 8.000 medewerkers. Organisaties die de CAR-UWO nog toepassen krijgen ontheffing van toepassing.

Nieuwe CAO Kunsteducatie 1 juli 2019 - 1 juli 2021

10 januari 2020:

De leden van Cultuurconnectie hebben ingestemd met het akkoord over de tussen-CAO Kunsteducatie 2019-2021. De stemming sloot op 1 januari 2020, vrijwel alle leden stemden in. Wel werd door velen de wens bekrachtigd er alsnog een gezamenlijke CAO met de Openbare Bibliotheken van te maken. Dit is ook uitdrukkelijk ons goede voornemen voor het nieuwe jaar.

De nieuwe CAO Kunsteducatie betekent voor de medewerkers Kunsteducatie die onder het bereik van de CAO vallen onder andere een loonsverhoging van 3% per 1 januari 2020. De afspraken uit het cao-akkoord worden de komende weken nog in tekst verwerkt, daarna zal er een nieuwe versie van de gehele cao worden gepubliceerd. Wel zijn de nieuwe salaristabellen al beschikbaar.

De CAO Kunsteducatie zal vervolgens worden aangemeld en vervolgens ook voor algemeen verbindend verklaring worden voorgedragen bij het ministerie van SZW.

CAO Kunsteducatie tot 1 juli 2020

27 juni 2019:

De CAO Kunsteducatie is op 27 juni 2019 deels verlengd tot 1 juli 2020. De Collectieve Arbeidsovereenkomst Kunsteducatie heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019. Voor de artikelen in relatie tot de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie geldt een looptijd tot 1 juli 2020.

Vanaf 1 juli 2019 zijn hiermee de bepalingen uit de CAO KE omtrent de afwijkende afvloeiingsvolgorde en de Sectorale ontslagcommissie Kunsteducatie (SOK) gecontinueerd. Dit betreft het hoofdstuk 13B CAO en Bijlage 5.

De cao is aangemeld in gewijzigde vorm, waarbij deze artikelen een langere looptijd hebben gekregen. Dit in anticipatie op een gezamenlijke cao met de Openbare Bibliotheken. Cao-partijen zetten vol in op een gezamenlijke cao met de bibliotheken. 

Het eerdere persbericht van 30 november 2018 over het akkoord CAO Kunsteducatie 2019 kunt u downloaden via deze link. De tekst van het onderhandelaarsakkoord per 1 januari 2019 is te downloaden via deze link.

Actueel

10 januari

Nieuwe CAO Kunsteducatie 2019 - 2021


Sociale partners in de branche kunsteducatie Cultuurconnectie (namens werkgevers) en vakbonden Kunstenbond en AVV zijn gekomen tot een akkoord over een tussen-CAO Kunsteducatie. Dit akkoord is door de achterbannen bekrachtigd.


De afgelopen jaren is volop ingezet op een gezamenlijke CAO Kunsteducatie met de Openbare Bibliotheken. Een gezamenlijk akkoord was zeer dichtbij. De vakbonden aan bibliotheekzijde FNV en CNV hebben echter nog meer tijd nodig. Daarom zijn sociale partners in de Kunsteducatie in overleg getreden over een ‘tussen-CAO Kunsteducatie’, om duidelijkheid te verschaffen aan werkgevers en werknemers in deze branche. Over deze CAO is op 16 december 2019 een akkoord bereikt tussen de onderhandelingsdelegatie van Cultuurconnectie en de vakbonden Kunstenbond en AVV. In het akkoord over de tussen-CAO Kunsteducatie wordt op veel punten aangesloten bij de resultaten van de onderhandelingen tot eerdergenoemde gezamenlijke CAO met de Openbare Bibliotheken. De tussen-CAO heeft een looptijd van twee jaar, van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021. De nieuwe CAO bevat twee salarisstijgingen, per 1 januari 2020 3%, en per 1 januari 2021 2%.

Wanneer er alsnog een gezamenlijke CAO met de bibliotheken wordt bereikt zullen er aanvullende afspraken gaan gelden. Deze zijn in een side-letter van het akkoord gevoegd.

De CAO Kunsteducatie is van toepassing op de kunstencentra en muziekscholen in Nederland en heeft een bereik van ca. 6.000 medewerkers.

Zie ook: CAO Kunsteducatie