Prinsjesdag 2019

Tijdens Prinsjesdag 2019 zijn de nieuwe plannen van de rijksoverheid gepresenteerd. Aan de ene kant is er een jubelende overheid in Den Haag en aan de andere kant klinkt lokaal niveau klinkt in heel Nederland een noodkreet: de rijksbijdragen blijven uit en gemeenten moeten bezuinigen. Gemeenten lijden feitelijk door gebrek aan uitgaven van het Rijk op lokaal niveau. Niet alleen de lokale verantwoordelijkheid voor zaken als jeugdzorg, maar ook de instandhouding - laat staan stimulering - van sport en cultuur.

Ook in de troonrede werd indirect gerefereerd aan de doelstellingen van de arbeidsmarktagenda en de fair practice code, namelijk dat "Bij waardevol werk (en) een fatsoenlijk inkomen" hoort. 

Miljoenennota

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijksbegroting 2020

De Rijksbegroting 2020 voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is te downloaden via deze link. In de paragraaf Cultuur (p.19) staat het volgende:

"2020 wordt een belangrijk jaar voor ons cultuurbeleid: wij besluiten dan over het cultuurstelsel 2021–2024. Cultuur is van en voor iedereen. Daarom hebben we in de uitgangspuntenbrief Cultuurbeleid 2021–2024 beschreven hoe andere vormen, nieuwe genres en nieuw publiek een plaats krijgen in het cultuurbeleid. Zo versterken we het draagvlak voor cultuur. Door aandacht voor andere kunstvormen en nieuwe generaties makers bereiken we ook groepen die zich misschien minder aangesproken voelen door wat er nu in schouwburgen, concertzalen en musea te beleven is. Het nieuwe stelsel geven we in samenspraak met medeoverheden vorm. Vanuit regeerakkoordmiddelen investeren we ongeveer € 29 miljoen extra hierin, waarmee de totale intensivering in cultuur uitkomt op € 80 miljoen jaarlijks. Vooruitlopend op deze nieuwe periode komt al structureel extra geld vrij voor de toegankelijkheid van cultuur voor kinderen uit arme gezinnen en personen met een handicap. Daarnaast is er alvast extra geld voor talentontwikkeling en cultuurdeelname in de wijk. Naar aanleiding van de motie Ellemeet-Asscher over de onderhandelings- positie van zzp’ers onderzoeken we hoe experimenteerruimte gecreëerd kan worden, zodat zzp’ers werkzaam in de culturele en creatieve sector collectief kunnen onderhandelen. De behoefte van de sector hangt ook samen met maatregelen voor zzp’ers aan de onderkant van de arbeids- markt, in het kader van vervanging van de Wet DBA en de mogelijkheden die de ACM beschrijft in haar 'Leidraad tariefafspraken voor zzp’ers in cao’s'. Ook stellen wij in 2020 een scholingsfonds in en komt er incidenteel geld beschikbaar voor high end tv series en voorstellingen."

Arbeidsmarkt

Hoewel Nederland in internationaal opzicht veel flexwerkers en zzp’ers kent, beïn­vloedt de conjunctuur ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen krijgen een vaste in plaats van een flexibele baan. Daarnaast is de loonontwikkeling momenteel niet hoog in verhouding tot de krapte op de arbeidsmarkt. De cao-lonen nemen in 2019 en 2020 met 2,5 procent toe.

[Bron: Miljoenennota, p.13]