Nieuwsflits COVID-19 #25, 2 juni 2020

Update van de Rijksoverheid | Specifieke richtlijnen koren en orkesten in de maak | Nieuwe FAQ's
 
COVID-19_composite_24
Belangrijke updates Rijksoverheid voor zangers, blazers en dansers

Vandaag heeft de Rijksoverheid een aantal vragen & antwoorden voor zangers, blazers en dansers gepubliceerd over 'coronavirus en cultuur' vanaf 1 juni 2020. Wij deden hiervan al melding afgelopen vrijdag in ons online vragenuur. Hieronder staan de vragen & antwoorden van OCW (letterlijke tekst d.d. 2 juni) die voor onze kunsteducatieve sector van belang zijn. Deze antwoorden werpen soms weer nieuwe vragen op:

Mogen blazers weer spelen? 
Blazers mogen weer spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen). Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen.


Mag er weer samen gezongen worden?
Het OMT geeft aan dat er op dit moment onvoldoende inzicht is over het risico op verspreiding van het virus door geforceerd stemgebruik (zoals zang). Verder onderzoek moet afgewacht worden voordat een herbeoordeling over het hervatten van gezamenlijke zangactiviteiten kan plaatsvinden. Daarom wordt nu geadviseerd om niet samen te zingen. Voor professionele zangers die samen optreden wordt gekeken of op basis van hun protocol verruiming mogelijk is in afwachting van nader onderzoek.

Mogen kinderen weer samen zingen?
Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer samen zingen.

Mogen dansscholen weer open?
De positie van binnensporten (zoals dansscholen) op de routekaart voor versoepeling van de maatregelen (nu gepland voor 1 september), wordt eind juni door het kabinet bekeken. Kinderen en volwassenen mogen wel buiten lessen volgen.

Naast bovenstaande antwoorden die op Rijksoverheid.nl terug te lezen zijn, hebben we ook verduidelijking aan OCW gevraagd omtrent het toegestane aantal personen in een multifunctioneel gebouw. Hun antwoord: In multifunctionele gebouwen mogen max. 30 personen per ruimte aanwezig zijn, exclusief personeel. Uiteraard moet ook hier de 1,5-meterregel ook hier worden toegepast.OCW adviseert hen wel af te stemmen met hun gemeente voorafgaand.

NB! Voor niet-multifunctionele gebouwen blijft de regel van 30 bezoekers per gebouw gelden. Wij hebben aandacht gevraagd voor dit onlogische onderscheid.

Bovengenoemde nieuwe antwoorden van OCW zullen door de werkgroep verwerkt worden in de Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie.

KNMO en Koornetwerk werken aan specifieke richtlijnen voor zingen en blazen

De KNMO en het Koornetwerk Nederland hebben afgelopen dagen veel werk verzet en invulling gegeven aan de nieuwe Duitse onderzoeksresultaten die zijn vrijgekomen. Ook hebben zij beiden deze week een gesprek met OCW met als doel meer duidelijkheid te krijgen en de sector verder van het slot te krijgen. Ieders wens is het om deze specifieke protocollen snel weer te integreren in onze gezamenlijke richtlijnen cultuureducatie en -participatie, zodat er geen onnodige onduidelijkheid ontstaat.

Koornetwerk Nederland is van mening dat samen zingen kan en dat het ook veilig kan. Volgens hen kan er stapsgewijs begonnen worden: in kleine zanggroepjes en bij voorkeur buiten. Het netwerk communiceerde 1 juni een protocol en richtlijnen voor de koorsector. De aanbevelingen zijn gemaakt op basis van overleg met de gehele koorsector, informatie en overleg met virmus.nl (TU Delft) en Duits onderzoek. Het Duits onderzoek is een risicobeoordeling van mogelijke coronavirus infecties op het gebied van muziekm door Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia Spahn, Prof. Dr. med. Bernhard Richter van het Freiburger Institut für Musikermedizin. Risikoabschaetzung Corona Musik Spahn Richter 19-05-2020.

Koornetwerk Nederland erkent dat er nog verschillen in opvattingen bestaan of er nu wel of niet begonnen mag worden. Ook binnen koren en tussen dirigenten zelf lopen de opvattingen uiteen. Dit artikel van verscheen gisteren op hun site: Beginnen of niet beginnen, dat blijft de vraag… Er zal deze week afstemming zijn binnen de werkgroep om weer een gezamenlijke, duidelijke lijn neer te zetten. Advies van Rijksoverheid blijft immers dat zingen samen niet is toegestaan.

Ook amateurorkesten worden door hun branchevereniging KNMO ondersteund bij het opstellen van een protocol voor hun vereniging. Daarom komt de KNMO zo snel mogelijk met een standaardprotocol. Dat protocol wordt opgesteld en afgestemd met de Nederlandse beroepsorkesten die onder dezelfde voorwaarden hun activiteiten kunnen hervatten. Het protocol zal ook gebaseerd zijn op de bestaande Duitse onderzoeken. Het KNMO hanteert hierbij onder andere de richtlijnen van Charité in Berlijn van 7 mei 2020, het onderzoek Freiburg en de richtlijnen van de Zwitserse theaters/zalen/orkesten van 21 mei 2020. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de KNMO. Net als de nieuwe richtlijnen voor koren zullen ook deze richtlijnen deze week met de werkgroepen besproken worden.

FAQ_4x3
Online vragenuur - update F.A.Q.'s

Afgelopen vrijdag vond met succes het derde online vragenuur plaats. 136 belangstellenden namen deel aan het gesprek, wat geleid werd door Anne Marie 't Hart (hoofd beleidszaken, Cultuurconnectie) en de volgende leden van de ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ : Frans Funnekotter (directeur Hart Haarlem), Valerie Rijckmans (bestuurder AVV), Hendrik Jan Houtsma (directeur Quintus) en Thomas Hessels (bestuurder Koornetwerk Nederland). Ook Bart van Meijl (voorzitter KNMO) leverde een bijdrage. 

In dit derde vragenuur zijn veel vooraf ingestuurde vragen beantwoord. We verwerken de belangrijkste vragen en antwoorden op de pagina met veelgestelde vragen (FAQ's). Wij adviseren dan ook deze pagina regelmatig te raadplegen om te zien of uw vraag wellicht al gesteld is en of de voor u relevante vragen zijn bijgewerkt met nieuwe informatie.

Lees meer...
Cultuurinactie 2 2020
Cultuur in Actie: uw stem telt!

Cultuur in Actie! is een ketendemonstratie waarmee aandacht gevraagd wordt voor het belang van de culturele sector. Het is hard nodig dat we onze stem verheffen en opstaan voor cultuur. Namens Cultuurconnectie sprak Anne Marie ’t Hart (video), hoofd beleidszaken haar stem uit vandaag, en zondag heeft Sanne Scholten (video), directeur van het LKCA dit gedaan namens de branche. Teken ook de online petitie en zorg dat uw stem telt!
Kunstenaars, artiesten, culturele bedrijven en organisaties, zzp-ers en vele anderen die direct of indirect werkzaam zijn in de culturele sector missen nu inkomsten. Helaas zijn de steunmaatregelen van het kabinet onvoldoende. Daarom komen wij in actie! Ons doel is: bredere financiële ondersteuning vanuit de politiek én zorgen voor bewustwording dat cultuur geen vrije tijd is, maar van levensbelang.

Lees meer...