Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

In preambule 5 van het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie, staat dat voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting, waar betrokken partijen nadere invulling aan voornoemd protocol geven. Via deze pagina kunt u deze branchspecifieke aanvullingen op het protocol raadplegen.

ATTENTIE

Vanaf 25 september 2021 treden de nieuwe coronamaatregelen met verregaande versoepelingen in werking. Tot dat moment blijven de huidige algemeen geldende coronamaatregelen van kracht en opereert de branche volgens het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie en de bijbehorende Branchespecifieke aanvullende richtlijnen. Per 25 september 2021 zullen deze ook buiten werking treden.

Werkingssfeer

Bij de branchespecifieke uitwerking van deze aanvullende richtlijnen wordt rekening gehouden met organisaties, medewerkers, deelnemers/ cursisten, ouders van (minderjarige) deelnemers/cursisten, als ook het verschil in groepslessen (groot en klein) en individuele lessen. Verder is gekeken naar soorten cultuureducatie: muziekles, theaterles, dansles et cetera en naar samen musiceren in koren en orkesten. Deze branchespecifieke aanvullende richtlijnen worden beschikbaar gemaakt via de website van Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) en brancheorganisatie Cultuurconnectie, alsmede doorgelinkt vanuit de websites van onder andere KNMO, LKCA, Koornetwerk Nederland en mijncoronaprotocol.nl.

Werkgroep

De werkgroep is samengesteld uit een afvaardiging van Cultuurconnectie-leden en afgevaardigden van de Kunstenbond, AVV, KNMO, LKCA, Koornetwerk Nederland, STEAD Advisory en VLS. Diverse partijen binnen de ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ hebben de specifieke aanvullingen uitgewerkt, die hebben geresulteerd in de voorliggende aanvullende richtlijnen (zie onderdelen I t/m III).

Werk in uitvoering

De tekst van deze branchespecifieke aanvullende richtlijnen is dynamisch: de verplichtingen en aanwijzingen die het bevat, kunnen en zullen worden aangepast, wanneer nieuwe of gewijzigde richtlijnen van het RIVM, besluiten van de overheid, voortschrijdende inzichten over de risico’s van benoemde doelgroepen en alle in verband daarmee te nemen maatregelen, dit noodzakelijk maken. Gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan zowel het protocol als onderliggende aanvullende richtlijnen. Via een separate pagina houdt Cultuurconnectie eenieder op de hoogte van 'veelgestelde vragen' en de antwoorden die daarop worden geformuleerd. Wij adviseren deze pagina vooral regelmatig te raadplegen of uw vraag wellicht al gesteld is en of de voor u relevante vragen zijn bijgewerkt met nieuwe informatie.

Preambule

 1. Deze richtlijnen gelden voor alle brancheactiviteiten.
 2. De veiligheid van medewerkers, docenten, deelnemers en cursisten staat te allen tijde voorop.
 3. Focus van deze aanvullende richtlijnen is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
 4. Uitgangspunt is dat de aanvulling helder en hanteerbaar is voor alle organisaties, medewerkers en deelnemers en cursisten.
 5. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting.
 6. Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Organisaties, medewerkers en deelnemers en cursisten houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
 7. Brancheorganisaties, belangenorganisaties en overheid communiceren over de afspraken.
 8. Veiligheidsregio’s kunnen ontheffing verlenen voor bepaalde specifieke zaken. Neem bij twijfel altijd (al dan niet via uw gemeente) contact op met de betreffende veiligheidsregio.

Basisuitgangspunten

 • Volg de algemene richtlijnen van de Rijksoverheid.
 • Stel je voortdurend op de hoogte van nieuwe aanwijzingen en mededelingen van de Rijksoverheid en andere bevoegde instanties, en volg die op.
 • Informeer je over de richtlijnen die voor de cultuursector in den brede gelden via de branchespecieke informatie op de microsite van Cultuurconnectie.

Ten geleide

De door de werkgroep geformuleerde richtlijnen zijn adviezen en vertegenwoordigen derhalve geen bindende voorschriften. De algemeen geldende overheidsmaatregelen blijven te allen tijde leidend. Neem bij twijfel altijd (al dan niet via uw gemeente) contact op met de betreffende veiligheidsregio.
Elke richtlijn is opgesteld door een subwerkgroep en bevat zowel specifieke informatie als mogelijke verwijzing naar algemeen geldende richtlijnen en broninformatie van derden. Om de informatie per richtlijn overzichtelijk te houden, is herhaling van algemene informatie onvermijdelijk. Zoals aangegeven zijn de richtlijnen dynamisch en zullen telkenmale aangepast worden zodra daar aanleiding toe is.

Indeling

De branchespecifieke aanvullende richtlijnen zijn in deze notitie ingedeeld conform indeling en uitwerking van de subwerkgroepen in de ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’, te weten:

 1. Algemeen
 2. Individuele lessen
 3. Groepslessen en -activiteiten (vanaf 3 personen)

N.B. naar aanleiding van de onderstaande aanvullende richtlijnen worden nog regelmatig vragen gesteld. Deze vragen en de bijbehorende (voorlopige) beantwoording hebben wij ondergebracht op een pagina 'veelgestelde vragen'. Cultuurconnectie adviseert u die pagina regelmatig te raadplegen voor eventuele updates of om te kijken of uw vraag wellicht al gesteld is.

I. Algemeen

Uitgangspunten

De ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ adviseert conform onderstaand, zoals door betreffende subwerkgroep is uitgewerkt.

Uitgangspunten voor deze richtlijn:

 • gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan deze richtlijn;
 • maatregelen worden op hoofdlijnen geduid. Details worden zoveel mogelijk overgelaten aan de praktijk;
 • branchespecifieke maatregelen uit het protocol worden getoetst aan de algemeen geldende maatregelen;
 • de richtlijn is eenvoudig, veilig en werkbaar.

De ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ heeft aangegeven het Protocol Sector Cultuureducatie en -Participatie, zowel voor individuele als groepslessen te onderschrijven.

Item laatst gewijzigd: 14-05-2021

Maximale bezetting gebouwen/ruimten

Vanaf 26 juni 2021 vervallen bijna alle beperkingen die tot dan toe golden. Er geldt dan nog een aantal voorwaarden:

 • locaties voor kunst- en cultuurbeoefening mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken;
 • registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;
 • tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven beoefenaars onderling geen 1,5 meter afstand gehouden te worden als dit nodig is voor de kunst- en cultuurbeoefening;
 • publiek is toegestaan. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Bij amateur kunst- en cultuurbeoefening op een locatie voor kunst- en cultuurbeoefening, geldt dat in totaal, niet meer dan 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand is toegestaan. De beoefenaars zijn hier dus niet van uitgezonderd. Professionele beoefenaars en personeel tellen níet mee bij het publiek. Op het moment dat een amateur groep echter in een theater optreedt als onderdeel van de reguliere exploitatie en het dus niet gaat om publiek bij de lessen, geldt dat onderscheid weer wel;
 • bij beoefenaars met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan vervalt de 1,5 meter regel en is een vaste plek niet verplicht.

Item laatst gewijzigd: 26-06-2021

Specificaties 1,5 meter afstand

Het bewaren van 1,5 meter afstand is een leidend criterium in het openbare leven en van toepassing bij het bepalen van maximale bezetting van binnen- en buitenruimten:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder.
  N.B. Vanaf 3 personen kan er worden gehandhaafd op die 1,5 meter;
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden;
 • Ook jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • De 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.


Uitzonderingen
De regel is weliswaar dat iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houdt, maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:

 • mensen die tot 1 huishouden horen;
 • contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
 • acteurs, dansers en sporters (binnen en buiten).

Actuele informatie over de 1,5 meter afstand regel is te vinden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden 

Item laatst gewijzigd: 14-05-2021

Ventilatie en luchtkwaliteit

CO2 en luchtkwaliteit
Ventileren in afgesloten ruimten (kantoren, klaslokalen en andere verblijfsruimten waar geen ramen open kunnen) is van groot belang. Bij een goede doorstroom van verse lucht halveert de hoeveelheid vervuilde lucht binnen enkele seconden. Goed ventileren van een ruimte kan al door ramen en deuren open te zetten of de ventilatie installatie (indien aanwezig) in zijn maximale stand te laten draaien. Voorgaande leidt niet alleen tot een daling van het CO2-gehalte van de binnenlucht, maar ook van de concentraties van andere verontreinigingen (e.g. lichaamsgeuren, ziektekiemen, allergenen, opdwarrelende stofdeeltjes, emissies uit stoffering, materialen en apparatuur). Indien mogelijk moet de verse luchttoevoer opgevoerd worden ten opzichte van de normale situatie zonder dat er tochtklachten ontstaan. Tevens is een mogelijkheid om in voldoende verse lucht te voorzien door tussen sessies/activiteiten te ‘spuien’. Spuien op natuurlijke wijze kan door ramen en deuren geheel open te zetten. Technisch kan het door de ventilatie installatie in maximale capaciteit te zetten. CO2 waarden zijn een goede, betrouwbare indicatie of een ruimte voldoende geventileerd wordt. CO2 concentraties in de buitenlucht fluctueren in Nederland tussen de 350 en 450 ppm CO2. In gebouwen tref je waarden van 600 – 1.200 ppm CO2; daarmee worden de richtlijnen van het Bouwbesluit 2012 niet overschreden. In slecht geventileerde ruimten, of wanneer er teveel mensen in een ruimte zijn, kunnen de CO2 waarden oplopen van 1.500 tot wel 4.000 ppm. Cognitieve prestaties nemen overigens aanzienlijk af bij dergelijke hoge concentraties CO2; in ruimten met een gemiddelde waarde van 1.400 ppm werd een afname tot wel 50% gemeten. Extra ventilatie is dan dus om méér dan één reden geboden. Een veilige gemiddelde waarde om aan te houden, is een maximum van 800 ppm CO2.


Sommige gebouwen zijn reeds uitgerust met CO2-meters. Er zijn ook losse CO2-meters op de markt en er zijn specialistische bedrijven die desgewenst metingen kunnen uitvoeren en u adviseren over een betere ventilatie. Gebouwen die na circa 1990 zijn opgeleverd, kunnen zijn voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie die (deels) gebruik maakt van recirculatie: de binnenlucht wordt dan gefilterd en opnieuw gebruikt. Goede en schone filters zijn dan essentieel. Indien mogelijk zou ook de hoeveelheid te recirculeren lucht teruggebracht kunnen worden door de installatie anders in te stellen. Voor monumenten gelden de regels vanuit het bouwbesluit niet.

Luchtvochtigheid
Kunstmatig de luchtvochtigheid verhogen door middel van losse luchtbevochtigers wordt afgeraden. Dit geldt ook voor luchtbevochtigers geïntegreerd in een luchtbehandelingskast. De meeste standaard airconditioning systemen dragen niet bij aan het verversen van de lucht; deze koelen enkel de reeds aanwezige lucht in een ruimte. Ga na of er in uw huur-/gebruikersovereenkomst normen en afspraken staan over het binnenklimaat en ga indien nodig in gesprek met de verhuurder/eigenaar (‘huisbaas’) over meten, aanpassen, bijstellen en de verdeling van de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.

Ten geleide: wat is het verschil tussen een luchtbehandelingssysteem en airconditioning?
Een luchtbehandelingssysteem zorgt ervoor dat lucht in een ruimte ververst wordt door de lucht uit de ruimte te halen en te vervangen door (deels) buitenlucht welke nog in het luchtbehandelingssysteem kan zijn verwarmd of gekoeld. Naast dus warme of koude lucht in de ruimte te brengen, brengt een luchtbehandelingssysteem ook verse lucht in een ruimte. Een luchtbehandelingssysteem heeft de benodigde apparatuur meestal in een aparte ruimte staan.

Een standalone airconditioning is een in een ruimte geplaatst apparaat dat gekoppeld is aan een buiten-unit waarmee het systeem zijn warmte afvoert. Een airconditioning-apparaat doet dus niets anders dan lucht uit de ruimte halen en gekoeld (of sommige gevallen verwarmd) terug de ruimte in te blazen. De lucht wordt dus niet ververst of gereinigd, maar alleen gekoeld of verwarmd.

Item laatst gewijzigd: 25-06-2020

Ontvangst en vertrek: brengen en halen van deelnemers/cursisten/leerlingen

Conform ‘Protocol (onderdeel VII) opstart basisonderwijs’ wordt geadviseerd navolgende punten in acht te nemen:

 • Hebben leslokalen eigen buitendeuren? Benut deze dan voor brengen en halen om contactmomenten in centrale binnenruimten te beperken;
 • Heeft de locatie meerdere ingangen? Maak dan helder per in- en uitgang welke leerlingen die in- en/of uitgang gaan gebruiken;
 • Heeft de locatie maar één ingang? Faseer dan de toegang. Dit kan met een bel, maar dit kan ook met vastgestelde tijdstippen;
 • Bepaal vaste plekken voor ontvangst en afscheid nemen;
 • Medewerker(s) staat buiten om halen en brengen in goede banen te leiden.

Item laatst gewijzigd: 25-06-2020

Jassen en kapstokken

Conform ‘Protocol (onderdeel VII) opstart basisonderwijs’ wordt geadviseerd navolgende punten in acht te nemen:

 • Deelnemers/cursisten hangen eigen jas aan achterkant stoel.
 • Deelnemers/cursisten maken gebruik van kapstokken die in meerdere lokalen beschikbaar zijn en vermijden de centrale vestiaire.

Item laatst gewijzigd: 25-06-2020

Gebruik van de personeelskamer

Conform ‘Protocol (onderdeel VII) opstart basisonderwijs’ wordt geadviseerd navolgende punten in acht te nemen:

 • Indien de personeelskamer het toelaat, kunnen docenten/medewerkers met ten minste twee stoelen tussen elke docent/ medewerker de personeelskamer gebruiken.
 • Lunchen in eigen lokaal, na lestijd direct naar huis.
 • Lunch met één andere docent in een lokaal met inachtneming van ten minste 1,5 meter afstand.

Item laatst gewijzigd: 25-06-2020

Roostering en planning

Advies is om vooral ‘ruimte’ te zoeken bij het inroosteren van de lessen, deelnemers/cursisten zoveel mogelijk gespreid op de locatie aan te laten komen en vooraf met deelnemers/cursisten over een alternatieve planning te overleggen indien sprake is van mogelijke corona-gerelateerde ziekteverschijnselen*. Dit alles om ongewenste samenkomst van meerdere personen te vermijden. Een en ander conform het protocol, bepalingen voor organisaties (punten n. o. en p.).

* het uitvoeren van een gezondheidscheck (ook wel: ‘check-gesprek’) is onderdeel van de richtlijnen van het RIVM bij klantcontact in contactberoepen. Meer informatie via deze link.

Item laatst gewijzigd: 19-06-2020

Communicatie

In alle situaties staat een transparante en goede communicatie vanuit de organiserende partij (zowel organisatie als individuele docent) centraal. Het is van essentieel belang om verwachtingen over en weer helder te communiceren met alle betrokken partijen, waaronder medewerkers, docenten, cursisten/deelnemers en ouders/begeleiders van minderjarige cursisten/deelnemers. Belangrijk hierbij is hoe om te gaan met het afzeggen van de les vanwege ziekteverschijnselen door de cursist/deelnemer, het annuleren van de les op locatie vanwege ziekteverschijnselen bij de docent of vanwege een andere oorzaak. Ook is het belangrijk om afspraken te maken over verplaatsing van de les (in tijd of in locatie), vervanging van de les (in tijd of via een digitale wijze) of vergoeding van de les (in financiële of andere zin). Een en ander vanzelfsprekend met inachtneming van de algemene leveringsvoorwaarden van de organiserende partij en het geldende consumentenrecht.

Aansprakelijkheid

Hoewel er in deze teksten en richtlijnen geen nadere invulling wordt gegeven aan juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden als opgenomen in het protocol, dient daar wel over te worden nagedacht binnen de organisatie. De kwestie van aansprakelijkheid staat uitvoerig beschreven in het door Stadhouders Advocaten geformuleerde antwoord op veelgestelde vragen over dit onderwerp op de microsite van Cultuurconnectie.

Item laatst gewijzigd: 03-07-2020

Mondkapjes dragen

Per 26 juni 2021 vervalt de mondkapjesplicht grotendeels. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd geldt nog een mondkapjesplicht. Dit geldt onder andere voor:

 • het openbaar vervoer en op aangewezen plekken rond het openbaar vervoer, bijvoorbeeld het perron en de stations;
 • taxi, veerboot en touringcar;
 • op luchthavens en in vliegtuigen;
 • het voortgezet onderwijs.

Bron: website Rijksoverheid.nl

Item laatst gewijzigd: 25-06-2021

II. Individuele lessen (1-op-1 en 1-op-2)

Uitgangspunten

De ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ adviseert conform onderstaand, zoals door betreffende subwerkgroep is uitgewerkt.

Uitgangspunten voor deze richtlijn:

 • gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan deze richtlijn;
 • maatregelen worden op hoofdlijnen geduid. Details worden zoveel mogelijk overgelaten aan de praktijk;
 • branchespecifieke maatregelen uit het protocol worden getoetst aan de algemeen geldende maatregelen;
 • de richtlijn is eenvoudig, veilig en werkbaar.

Definitie individuele lessen
Individuele lessen zijn alle kunstvaklessen die door een docent tegelijkertijd worden gegeven aan 1 of maximaal 2 individuele cursist(en)/deelnemer(s)/leerling(en) en die in de vrije tijd worden aangeboden*.
N.B. * deze definitie heeft geen betrekking op lessen in het regulier onderwijs (PO/VO).

Item laatst gewijzigd: 14-05-2021

Aanvulling op algemene regels

De werkgroep benadrukt nogmaals de algemene maatregelen van het RIVM, conform opgenomen in het protocol en voegt daar het volgende aan toe:

 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;
 • Triage/screening: het informeren naar de gezondheidssituatie van de leerling wordt door de docent gedaan. De dag voorafgaand aan de les heeft de docent contact met de leerling, respectievelijk diens ouders/verzorgers, om navraag te doen conform protocol (i.e. 'check-gesprek');
 • Leerlingen, die vanwege medische of leeftijdsredenen in een risicogroep vallen, krijgen wanneer mogelijk online les;
 • Leerlingen die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), komen niet in levenden lijve naar de les en krijgen wanneer mogelijk online les;
 • Bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de docent, waar mogelijk, de les online;
 • Advies is om duidelijk te communiceren met leerlingen en/of ouders/begeleiders hoe de docent en/of de organisatie omgaat met het wel of geen fysieke les kunnen of mogen volgen en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. Dit om discussie aan de deur van het leslokaal te voorkomen;
 • Ventilatie: zorg voor een goede ventilatie van de te gebruiken ruimte. Raadpleeg voor meer informatie over ventilatie richtlijn I. ‘Algemeen’.

Item laatst gewijzigd: 14-05-2021

Specifieke adviezen

De werkgroep adviseert voor individuele lessen het volgende:

 • De individuele (instrumentale) les is in beginsel live in het leslokaal, tenzij leerling en docent kiezen voor online;
 • Zowel docent als cursist wassen of desinfecteren de handen bij aanvang van de les;
 • De lessen vinden zoveel mogelijk volgens het vastgestelde rooster plaats, in levenden lijve of online;
 • De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten. Leerlingen wachten buiten het lokaal op een afgesproken, eventueel op de grond gemarkeerde, plek;
 • Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen, harp of contrabas;
 • De instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd;
 • Het verbod op zingen, schreeuwen en het gebruik van blaasinstrumenten vervalt vanaf 26 juni 2021. Zingen binnen is weer toegestaan. Het advies voor blazers om 2 meter afstand te houden vervalt. De 1,5 meter regel blijft wel van toepassing, tenzij dat niet mogelijk is, gelet op de uitoefening van kunst- en cultuuractiviteiten;
 • Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden.
 • Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten, mondstukken) door de docent gebeurt met wegwerphandschoenen;
 • Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de leerling zelf opgenomen, die daartoe een eigen schone handdoek meeneemt naar de les. Daarna veegt de docent het oppervlak na met een desinfecterend doekje;
 • Elke les begint met het desinfecteren van het instrument: snaren, haakjes, toetsen en andere vlakken die worden aangeraakt. Dat kost enkele ogenblikken/minuten en gaat ten koste van de lestijd, tenzij er afgesproken wordt extra tijd tussen de lessen in te ruimen;
 • Een desinfecterende spray en poetsdoeken moeten in de lesruimte aanwezig zijn;
 • Docenten gebruiken bij voorkeur goed te reinigen instrumenten, bijvoorbeeld met nylonsnaren;
 • De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal en de organisatie van de situatie buiten het lokaal, met betrekking tot zijn/haar les.

Item laatst gewijzigd: 25-06-2021

III. Groepslessen en -activiteiten (vanaf 3 pers.)

Uitgangspunten

De ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ adviseert conform onderstaand, zoals door betreffende subwerkgroep is uitgewerkt

Uitgangspunten voor deze richtlijn:

 • gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan deze richtlijn;
 • maatregelen worden op hoofdlijnen geduid. Details worden zoveel mogelijk overgelaten aan de praktijk;
 • branchespecifieke maatregelen uit het protocol worden aan de algemeen geldende maatregelen;
 • de richtlijn is eenvoudig, veilig en werkbaar;
 • voor zover de richtlijn geen uitzonderingen of nadere specificaties bevat, is deze nevenschikkend aan richtlijn I. (Algemeen).

Definitie groepslessen
Groepslessen zijn alle kunstvaklessen die door een docent worden gegeven aan groepen van twee of meer leerlingen en die in de vrije tijd worden aangeboden (dit gaat niet over de lessen in het regulier onderwijs).

Definitie groepsactiviteiten
Groepsactiviteiten zijn alle gezamenlijke (culturele) activiteiten van 3 of meer personen. Daaronder zijn begrepen: (1) repetities en uitvoeringen van zangkoren, orkesten/ensembles, dansgroepen, theatergroepen en dergelijke en (2) presentaties van groepen in beeldende disciplines.

Item laatst gewijzigd: 25-06-2021

Overwegingen en alternatieven

Indien de algemeen geldende maatregelen binnen uw situatie toch een onwerkbare beperking opleveren voor de ontplooiing van groepsactiviteiten, neem dan het volgende in overweging:

 • repeteren in deelgroepen (stemgroepen, instrumentgroepen);
 • digitaal repeteren of een combinatie van fysiek en digitaal;
 • buiten repeteren/concerteren/presenteren in plaats van binnen;
 • tijdelijk een groep opsplitsen in deelgroepen;
 • live-streaming van een concert in plaats van live-uitvoering;
 • concertante uitvoering van muziektheater in plaats van theatrale uitvoering;
 • onderzoek de mogelijkheid van een grotere repetitie-/oefenruimte. Bijvoorbeeld: kerkgebouwen, sportaccommodaties, gemeentelijke gebouwen, leegstaande theaters et cetera. Vraag daarbij eventueel hulp van de lokale overheid en andere lokale instanties/ondersteuners;
 • probeer zoveel mogelijk samen - dus ook in afstemming met betrokken professionals en samenwerkingspartners - door de corona-crisis te komen.

Item laatst gewijzigd: 03-07-2020

Les-/cursus-/repetitieruimte voor groepen

 • Het maximumaantal personen dat aan een groepsles of -activiteit in een binnen- of buitenruimte deel kan nemen, is afhankelijk van vrij benutbare vloeroppervlakte zodat te allen tijde 1,5 meter afstand bewaard kan worden. De hoeveelheid vrij benutbare vloeroppervlakte is te berekenen door de oppervlakte van eventuele kasten, tafels en ander meubilair van de vloeroppervlakte van de ruimte af te trekken. De beschikbare ruimte is vervolgens in te delen, ofwel in gemarkeerde vakken per deelnemer dan wel in een raster van gelijkzijdige driehoeken waarbij de afstand tussen de posities van deelnemers te allen tijde 1,5m is. Raadpleeg hiervoor de informatie in richtlijn I. (Algemeen) met betrekking tot ‘Maximale bezetting gebouwen/ruimtenen 'Specificaties 1,5 meter afstand'.
 • Cursisten/leerlingen/deelnemers en docent(en)/groepsleider(s) hebben primair toegang tot de les-/repetitieruimte. Ouders/verzorgers/partners/begeleiders kunnen ook toegang krijgen, behoudens er te allen tijde voldaan kan worden aan de 1,5 meter afstandregel (raadpleeg hiervoor richtlijn I. (Algemeen) 'Specificaties 1,5 meter afstand'). Wanneer aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan wachten ouders/verzorgers/partners/begeleiders buiten het gebouw.
 • Zorg voor een goede ventilatie van de te gebruiken ruimte. Raadpleeg voor meer informatie over ventilatie en luchtkwaliteit de richtlijn I. ‘Algemeen’.
 • Werk met de verhuurder/eigenaar van de les-/concert-/repetitieruimte samen in het voldoen aan de daar geldende richtlijnen voor ruimtegebruik, aantal beschikbare plaatsen voor eventuele toeschouwers, afspraken rond hygiëne-maatregelen, eventuele looproutes bij binnen komen en verlaten van de locatie, stallen van fietsen, gebruik van toiletten en andere logistieke zaken.

Item laatst gewijzigd: 25-06-2021

Algemene maatregelen voor groepen

 • Deurbeleid/triage: de docent of groepsleider informeert vooraf of er gezondheidsklachten zijn die mogelijk op coronabesmetting kunnen duiden (e.g. verkouden, niezen, koorts, hoofdpijn). Een handreiking voor het stellen van controlevragen is te vinden op de website van het RIVM via deze link. Wanneer blijkt dat een leerling/deelnemer deze klacht(en) heeft, kan de desbetreffende leerling/deelnemer niet mee doen aan de groepsles/-activiteit. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de docent van de groepsles of de leider van de groepsactiviteit zelf.
 • Er is een vaste plek voor iedereen in de les-/repetitieruimte. Dit wordt zo mogelijk met duidelijke markeringen aangegeven (zie ook ‘les-/cursus-/repetitieruimte voor groepen’ en de richtlijn I. Algemeen).
 • Cursisten/leerlingen/deelnemers gaan bij voorkeur voorafgaand aan de les/activiteit thuis naar het toilet.
 • Vooraf en achteraf dient de les-/repetitieruimte en gereedschappen/instrumenten gedesinfecteerd te worden. De schoonmaakmiddelen hiervoor zijn in de les-/repetitieruimte aanwezig.
 • Volg de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte gelden.
 • Wijs cursisten/leerlingen/deelnemers (en hun eventuele begeleiders) op de eigen verantwoordelijkheid voor hygiëne en en geef desgewenst aan waar men daarover informatie kan vinden;
 • Culturele verenigingen/groepen dienen een rooster met een heldere taakverdeling voor het gereedmaken en schoon achterlaten van de ruimte op te stellen, voor zover dit niet al door de verhuurder/eigenaar is afgedekt.
 • Deel onderling geen materialen/instrumentarium, beperkt dit tot de direct betrokken gebruiker. Voor zover individueel toegewezen materialen/instrumentarium niet al door de gebruiker(s) mee naar huis worden genomen, dienen deze duidelijk gelabeld te worden met de naam van de gebruiker.

Item laatst gewijzigd: 03-07-2020

Specifieke kenmerken per discipline: Beeldende kunsten

 • Tafels en werkbanken zo plaatsen dat de docent met voldoende afstand langs de cursisten kan lopen.
 • Looproutes vaststellen om vergissingen te voorkomen.
 • Oplettendheid en aandacht is nodig voor het gebruik van materialen. Denk hierbij aan:
  - geen gemeenschappelijk gebruik van materialen en gereedschap;
  - gereedschap en materialen vooraf klaarzetten voor elke cursist;
  - desinfecteren gereedschap voor en na de les;
  - werkstukken na afloop mee naar huis of na afloop van de les verzamelen door docent.
 • Presentaties/exposities voor publiek weer toegestaan. Hierbij gelden naast de basisregels, dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’ (zie richtlijn I. Algemeen).

Item laatst gewijzigd: 26-06-2021

Specifieke kenmerken per discipline: Dans

 • Het is mogelijk om in groepen te dansen in de binnenruimte. 
 • Afhankelijk van welke dansvorm wordt beoefend en hoe intensief deze wordt uitgevoerd, zal meer oppervlakte nodig zijn per leerling.
 • Idem afbakening van de ruimte voor de docent.
 • Overweeg om dansen ‘in de onderste laag’ (vloerwerk) voorlopig te vermijden, in verband met contactbesmetting via de vloer.
 • Omkleden: doe dit bijvoorbeeld thuis al of in de studio, in plaats van in de kleedkamer.
 • Medische zorg bij blessures is alleen toegestaan ingeval deze noodzakelijk is en met inachtneming van hygiëneregels en beschermingsmaatregelen.
 • Vanaf 1 juli 2020 geldt de regel dat wanneer voor bepaalde dansactiviteiten contact wellicht noodzakelijk is, de 1,5 meter alleen bewaard hoeft te worden voor zover dat mogelijk is (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
 • Vanaf 1 juli 2020 is het ook weer toegestaan om (dans)wedstrijden met publiek te organiseren. Hierbij gelden naast de basisregels, dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’ (zie richtlijn I. Algemeen).
 • Inmiddels heeft dans een eigen protocol: https://www.dansondernemers.nl/wp/index.php/deelnemers-pagina/protocol/ 

Item laatst gewijzigd: 26-06-2021

Specifieke kenmerken per discipline: Muziek (instrumentaal en zang)

 • Cursussen, bijeenkomsten (e.g. repetities) en workshops kunnen weer opgestart worden met in achtneming van de RIVM maatregelen. Let daarbij op de specifieke richtlijnen voor blaasinstrumenten en zang (zie onderstaand).
 • Overweeg het plaatsen van doorzichtige afscheidingen tussen docent/groepsleider en cursist/deelnemer en tussen cursisten/deelnemers onderling.
 • Zorg voor een goed geventileerde ruimte (zie richtlijn I. Algemeen, ‘Ventilatie en luchtkwaliteit’).
 • Instrumenten en meubilair dienen tussen lessen/repetities gedesinfecteerd te worden, condenswater wordt opgevangen en opgeruimd (cursisten nemen zelf handdoek mee en vangen condens op, docent desinfecteert daarna).
 • Het verbod op zingen, schreeuwen en het gebruik van blaasinstrumenten vervalt vanaf 26 juni 2021. Zingen binnen is weer toegestaan. Het advies voor blazers om 2 meter afstand te houden vervalt. De 1,5 meter regel blijft wel van toepassing, tenzij dat niet mogelijk is, gelet op de uitoefening van kunst- en cultuuractiviteiten.

Item laatst gewijzigd: 26-06-2021

Specifieke kenmerken per discipline: Theater/Musical

Item laatst gewijzigd: 03-07-2020

Coördinatie en organisatie

Voor verenigingen/groepen die zelfstandig opereren is het van belang om - los van de richtlijnen en maatregelen die gelden voor gebouwen/locaties/instellingen waar men gebruik van maakt of mee samenwerkt - ook intern maatregelen te treffen. Hiervoor gelden de onderstaande aanvullende adviezen:

 • zorg als vereniging/groep zelf voor een veilige gang van zaken, vanaf het vertrek vanuit huis van leden, tot aan hun thuiskomst;
 • zorg dat alle deelnemers/groepsleden en andere betrokkenen op de hoogte zijn van deze richtlijnen. Stuur deze toe, geef deze telefonisch door en vermeld ze eventueel in de ledenomgeving van een eigen website;
 • wijs een persoon binnen de vereniging/groep aan die toeziet op naleving van alle maatregelen en aanspreekpunt is voor de leden, de verhuurder/eigenaar van locaties, de overheid en andere betrokkenen;
 • informeer 24 uur én kort vóór een groepsactiviteit (e.g. repetitie, concert) de leden met een e-mailbericht over de in acht te nemen richtlijnen bij het samen komen en eventuele wijzigingen.  Herinner er daarbij aan dat iemand die mogelijke corona-gerelateerde ziekteverschijnselen heeft niet naar de repetitie kan komen. Hetzelfde geldt als een huisgenoot dergelijke klachten heeft;
 • ontwerp een maatgericht instroomtraject voor personen met een hoger risico, in het bijzonder ouderen, diabetici en personen met hartproblemen of overgewicht.

Item laatst gewijzigd: 03-07-2020